Solceller och solfångare

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov om de monteras på byggnader inom detaljplanerat område. Om du behöver lov eller inte beror på vilken typ av byggnad och solenergianläggning det gäller.

Utanför detaljplanelagt område behöver du normalt inte bygglov att sätta upp solenergianläggningar på byggnader.

En solenergianläggning som monteras på en bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod eller skärmtak, kräver inget bygglov så länge den inte påverkar höjden eller storleken så pass mycket att det inte längre kan räknas som en bygglovsbefriad byggnad.

En solenergianläggning som placeras direkt på marken eller på en ställning på marken kräver oftast inget bygglov.

Tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar

Det finns tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial. Det kan exempelvis vara solcellspaneler som är utformade som takpannor eller fasadskivor. Att montera en sådan anläggning kan kräva bygglov om byggnaden ligger inom detaljplanerat område. Bygglov krävs om det innebär byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Om du har ett en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov om inte åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Solenergianläggningar utanpå fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial

Solenergianläggningar som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • de ska följa byggnadens form.
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Du kan behöva göra en anmälan

Även om en solenergianläggning inte kräver bygglov kan den kräva en anmälan. Det kan exempelvis vara om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. Läs mer under Anmälan.

Andra tillstånd kan krävas

Även om en solenergianläggning inte kräver bygglov eller anmälan kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Tänk på att solenergianläggningar kan skapa reflexer, de får inte vara störande för omgivningen även om de inte är bygglovspliktiga.

Mer information

Under Energi- och klimatrådgivning kan du läsa mer om bidrag för solenergianläggningar.