Altan, uteplats, uterum och inglasning av balkong 

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Inglasning av en balkong på ett flerbostadshus inom detaljplan kräver alltid bygglov.

Vissa altaner är bygglovsbefriade om de uppfyller ett antal villkor. Andra altaner, uteplatser och uterum kan också vara undantagna från bygglov. Undantagen gäller bara om du har ett en- eller tvåbostadshus. Vilka åtgärder som är bygglovsbefriade beror på om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse eller inte. Läs mer om vad som gäller under Bygglovsbefriade åtgärder.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov anordna skärmtak över altaner, uteplatser, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Observera att altaner, uteplatser och uterum i vissa fall kan kräva strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Läs mer under Strandskydd.

Altaner

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Altanen får byggas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Andra altaner kräver bygglov eller anmälan om de räknas som en tillbyggnad. Det är främst höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen.

Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov eller anmälan. Det är det visuella intrycket och höjden över markytan som är avgörande. Byggs golvet högre än 1,8 meter ovanför markytan kan bygglov eller anmälan krävas. Bygg- och miljönämnden avgör.

Du behöver söka bygglov eller göra anmälan för altanen om:

  • den byggs så att det blir ett utrymme under altanen, till exempel förråd, källare eller garage.
  • den byggs ovanpå en byggnad eller i ett takfall.
  • den påverkar byggnadens utseende avsevärt, inom ett detaljplanelagt område.
  • den ska ha tak (skärmtak kan vara undantaget, läs ovan).

Uteplatser

En vanlig uteplats kräver oftast inte bygglov eller anmälan om inte höjden och utförandet gör att den bedöms som en nybyggnad. En uteplats bestående av till exempel stensättning eller trall i marknivå kräver inte bygglov eller anmälan.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få skydda din uteplats med en mur eller ett plank utan att bygglov eller anmälan för detta krävs. Läs mer om det under Staket, plank, murar och stängsel.

Ska du bygga din uteplats så att golvet får en viss höjd över marken kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Detta kan bli aktuellt på en tomt med sluttande mark och ett utrymme skapas under uteplatsen.

Det finns inga exakta mått för när en uteplats kräver bygglov eller anmälan. Det är det visuella intrycket och höjden över markytan som är avgörande. Byggs golvet högre än 1,8 meter ovanför markytan kan bygglov eller anmälan krävas. Bygg- och miljönämnden avgör.

Du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för uteplatsen om:

  • den byggs så att det blir ett utrymme under uteplatsen, till exempel ett förråd.
  • den ska ha tak (skärmtak kan vara undantaget, läs ovan).

Uterum

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver oftast bygglov eller en anmälan. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.

Glasa in en befintlig uteplats eller altan med tak

Inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring. Det har ingen betydelse om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om det är fristående.

Fasadändringar kräver dock inte alltid bygglov. Om fasadändringen görs på ett en- och tvåbostadshus inom detaljplan krävs bygglov bara om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Detta behöver bedömas från fall till fall av bygg- och miljönämnden. Utanför detaljplan krävs inte bygglov för fasadändringar.

Glasa in balkonger

Inglasning av en balkong på ett flerbostadshus inom detaljplan kräver bygglov eftersom det innebär att byggnadens yttre avsevärt påverkas. Du måste också ha tillstånd från bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren.

Vid inglasning av balkonger ökar brandrisken. Avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger ska utföras i brandteknisk klass E30. Om balkongen utgör utrymningsväg får inte inglasning försvåra utrymning.

När du planerar en inglasad balkong ska du tänka på att:

  • utformningen ska ge ett så lätt intryck som möjligt. Glasen bör ha tunna eller inga ramar.
  • bevara de ursprungliga balkongfronterna så långt det är möjligt
  • undvika färgade glas och spegelglas eftersom de förändrar karaktären på byggnaden
  • använda samma system för alla balkonger som ska glasas in så att byggnaden får ett enhetligt utseende.

När du söker bygglov ska du uppge val av inglasningssystem, antal glasrutor, färg på ramar och glas i ansökan. Tänk också på att skicka med en fasadritning eller foto där balkongen är markerad. Ett förslag till kontrollplan ska också skickas med i ansökan. Läs mer under Kontrollplan.