Skyltar och ljusanordningar

Om du ska sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom ett detaljplanerat område så kan du behöva söka lov för detta.

Du kan även behöva söka tillstånd för att sätta upp skyltar utanför detaljplanerat område om skylten ska vara uppsatt närmare än 50 meter från en väg. Sådant tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller hos Trafikverket om skylten ska vara inom själva vägområdet. Läs mer på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats. om vad som gäller för uppsättning av skyltar vid vägar.

Du behöver inte ansöka om nytt skyltlov om du gör små ändringar av en skylt som tidigare beviljats lov. Det gäller sådana ändringar som inte väsentligt ändrar skyltens utformning vad gäller exempelvis storlek eller färg.

Vad räknas som skylt?

Som skylt räknas tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Följande skyltar är dock undantagna från lovplikten under förutsättning att de inte strider mot den detaljplan som gäller för området:

 1. en skylt vars area är högst 1,0 m2.
 2. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2.
 3. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 4. en skylt inomhus.
 5. valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Undantag nummer 1 och 2 gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vad räknas som ljusanordning?

Som ljusanordning räknas gatubelysning, belysning på skyltar och fasader, strålkastare på idrottsanläggningar, parkeringsplatser, industriområden och liknande platser. Dekorationsbelysningar på konstverk och träd med mera i en park är också en form av ljusanordning.

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om:

 • den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen.
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Vad ska ska en ansökan innehålla?

När du ansöker om lov för skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område ska du skicka in:

 • Ansökan i e-tjänst eller i blankett, se vidare under rubriken Självservice nedan.
 • Situationsplan eller fasadritning som visar var skylten/ljusanordningen ska placeras.
 • Detaljritning av skylten, där du redovisar måttsättning, material och färg (om det är en enkel skylt där beskrivningen kan göras direkt på ansökningsblanketten behövs inte en detaljritning).
 • Blankett med förslag till kontrollplan finns tillsammans med e-tjänst och blankett för ansökan.
  Läs mer under Kontrollplan där det också finns förslag till kontrollplaner för olika ändamål.

När kan jag sätta upp skylten?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får sätta upp skylten och ett slutbesked efter avslutat arbete. Läs mer om detta under Startbesked och Slutbesked.