Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument för kontrollen av bygget eller rivningen. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation.

Åtgärder som kräver kontrollplan

En kontrollplan ska tas fram av dig som bygger (byggherre) för alla åtgärder som kräver:

 • Bygglov.
 • Rivningslov.
 • Marklov.
 • Anmälan.

Vad kontrollplanen ska visa

Kontrollplanen ska visa:

 • vad som ska kontrolleras.
 • vem som ska kontrollera.
 • hur det ska kontrolleras.
 • mot vad det ska kontrolleras.
 • vilka anmälningar som ska göras till bygg-och miljönämnden.
 • vilka arbetsplatsbesök bygg- och miljönämnden bör göra och när de bör ske.
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till.
 • hur farligt avfall ska tas omhand.

Planen ska anpassas till det enskilda fallet vilket innebär att ett "enkelt ärende” blir en "enkel kontrollplan". Den kontrollansvarige som du anlitat ska hjälpa dig med att ta fram en kontrollplan.

När måste kontrollplanen vara klar?

Kontrollplanen ska senast finnas på kommunen inför det tekniska samrådet. Planen måste vara fastställd av bygg- och miljönämnden för att du ska få ett startbesked och kunna börja bygga.

Vem ansvarar för kontrollplanen?

Den kontrollansvarige ska se till att planen följs men det är du som byggherre som har det formella ansvaret för att kraven uppfylls.

En kontrollansvarig behövs inte för alla ärenden. Läs mer under Kontrollansvarig för att se vad som gäller.

Kontrollplan för enkla åtgärder

Om du söker lov eller gör en anmälan för en enkel åtgärd som till exempel förråd, farstukvist, carport, garage, enklare gäststuga eller mindre tillbyggnad med mera krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Då är det du själv som är ansvarig för att ta fram en kontrollplan. Detta är inte så enkelt och därför har kommunen tagit fram exempel på kontrollplaner som du kan använda dig av. Fördelen med att skicka med ett exempel till kontrollplan tillsammans med din ansökan är att du då kan få lov och startbesked samtidigt.

Exempel till kontrollplaner för olika byggnadsåtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.