Staket, plank, murar och stängsel

Ett vanligt staket eller stängsel kräver normalt inte bygglov. Ett plank eller en mur kan behöva bygglov beroende på var din fastighet ligger eller var på tomten du ska bygga planket eller muren.

En bedömning görs i varje enskilt fall av om åtgärden med tanke på konstruktion och utseende kan anses utgöra en bygglovpliktig åtgärd. I praxis brukar bygglovsplikten bedömas mera med hänsyn till murens eller plankets läge, utförande och beständighet än utifrån något bestämt höjdmått.

Tänk på trafiksäkerheten, sikten får inte skymmas i utfarter mot gata eller i korsningar.

Observera att staket, plank, murar och stängsel kan kräva strandskyddsdispens om fastigheten ligger inom strandskyddsområde. Läs mer under Strandskydd.

Staket

Ett normalhögt staket som det går att se igenom kräver inget bygglov. Riktvärden är att höjden ska vara maximalt 110 cm och att det ska vara minst 50 % genomsiktlighet, annars räknas det som ett plank och är bygglovspliktigt.

Plank

Plank kräver bygglov, men det finns undantag. Läs mer om undantagen längre ner på sidan.

Med plank menas inhägnader som är högre än ett staket (110 cm) och har en genomsiktlighet som är mindre än 50 %. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort.

Murar

En mur eller stödmur som är högre än 50 cm kräver bygglov, men det finns undantag. Läs mer om undantagen längre ner på sidan.

En mur räknas som mur oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. För en stödmur högre än 50 centimeter krävs det ett marklov om tomten ligger inom detaljplan.

Stängsel

Bygglov krävs inte för att uppföra ett trådstängsel, typ Gunnebo.

Undantag – plank och murar som skyddar en uteplats

För en- och tvåbostadshus och till dem tillhörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det inte bygglov för att bygga en skyddad uteplats med ett plank eller mur om planket eller muren:

•uppförs inom 3,6 meter från huset och,

•inte är högre än 1,8 meter och,

•inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om de två första kriterierna är uppfyllda, men planket eller muren ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett medgivande från din granne. Medgivandet bör vara skriftligt. Om grannen inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Observera att du kan bygga plank och murar med andra mått, om du ansöker om bygglov och får det.

Här kan du hämta blanketten Medgivande från granne vid bygglovsfria åtgärder Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Undantag – plank och murar utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus, om åtgärden inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Om muren eller planket ska placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Här kan du hämta blanketten Medgivande från granne vid bygglovsfria åtgärder Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster.