Ärenden och handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten.

På underliggande sidor finner du information om offentliga handlingar och kommunens diarium.

Du kan ta del av offentliga handlingar via kommunens webbdiarium eller kontakta kommunkansliet, telefonnummer: 0690-25 01 00 (växel).