Hälso- och sjukvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din hälso- eller vårdcentral.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för personer som:

  • av läkare vid vård- eller hälsocentral eller sjukhus bedöms behöva hemsjukvård, det vill säga sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i det egna hemmet
  • bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • vistas i dagverksamhet

Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till sin hälso- eller vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser och bedömningen av behov av hemsjukvård.