Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

MAS har ansvar för

  • Att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
  • Att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
  • Att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom
  • Att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
  • Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
  • Att patienterna  får den hälso- och sjukvård som en läkare förordat om, samt
  • Att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) enligt Lex Maria.