Synpunkter och klagomål

Inom Ånge kommun ser vi synpunkter och klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet och service.

Alla kommuner är skyldiga enligt 4 kap 8 § skollagen att ha skriftliga rutiner för klagomålshantering gällande att ta emot och utreda klagomål på verksamheten. Denna rutin avser klagomål på kommunala förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet där Ånge kommun är huvudman.

Klagomål på fristående huvudmän (exempelvis privat förskola eller skola) omfattas inte av denna rutin. Klagomål som rör en fristående huvudman ska därför hänvisas direkt till den fristående huvudmannen för hantering.

Hanteringen av synpunkter och klagomål har som syfte att:

  • stärka elevers och vårdnadshavares inflytande.
  • utöka dialogen med elever och vårdnadshavare.
  • underlätta för att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamhet genom att visa på att vi tar elevers och vårdnadshavares synpunkter på allvar samt.
  • öka upplevelsen av kvalitet inom förskola och skola i Ånge kommun.

Framföra synpunkter och klagomål

För att utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att synpunkter och klagomål kommuniceras till den det berör, i nära anslutning till aktuell händelse.

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på en verksamhet och/eller dess personal används nedanstående arbetsgång.

Steg 1

Synpunkter och klagomål på verksamhet eller personal tas i första hand upp direkt med den verksamhet eller personal det berör. Ditt ärende dokumenteras och hanteras av personalen som tar emot det. Vid behov vidarebefordrar personalen ärendet till rektor eller annan instans och återkopplar till dig att det är gjort.

Steg 2

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter eller klagomål, ta då kontakt med ansvarig rektor. Detta gäller även om du av någon anledning inte vill kontakta den direkt berörde själv. Rektor dokumenterar ditt ärende och därefter kontaktas vid behov berörda parter för att få deras syn på sakfrågan.

Steg 3

Huvudmannen (Ånges kommunstyrelse) har det lokala ansvaret för förskola, grundskola, vuxenutbildning och annan kommunal pedagogisk verksamhet. Om det uppstår problem som du och personalen eller skolans ledning inte kan lösa själva kan du vända dig till huvudmannen.
Med vår e-tjänst kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål till kommunen. Länk till annan webbplats.

Beroende på ärendets art kan en utredning ta olika lång tid, men inom fem arbetsdagar ska du ha fått en första återkoppling, kring ärenden som hanteras av Ånge kommun.

Steg 4

Som sista alternativ kan du vända dig till Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se Länk till annan webbplats..

Dokumentation av inkomna synpunkter och klagomål:

Alla synpunkter och klagomål dokumenteras, det är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Rektor har det yttersta ansvaret för att dokumentationen sker på enhetsnivå. En synpunkt som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling, som alla kan ta del av. Handlingar publiceras i webbdiariet, samt i kallelser och protokoll på Ånge kommuns webbplats. Om det finns speciella skäl kan uppgifter i en handling skyddas av sekretess.