Funktionsnedsättning, handikapp

Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ha laglig rätt att få stöd och service enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även insatser via Socialtjänstlagen (SoL) och andra former av stöd kan vara aktuella.

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande 3 personkretsar:

  1. Personer med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Ansökan görs via Självservice längre ner på sidan.

Insatser enligt LSS:

Rådgivning och annat personligt stöd

Råd och stöd är en kvalificerad rådgivning som du kan få för att öka dina kunskaper om din funktionsnedsättning eller för att fatta viktiga beslut. Det kan vara en kurator, psykolog, talpedagog, arbetsterapeut, dietist etc.

Ansök om LSS-insatsen hos landstinget Västernorrland Länk till annan webbplats.

Personlig assistent

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan ha rätt till personlig assistans för att klara vardagen och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans är ett personligt anpassat stöd. Det innebär att ett begränsat antal personliga assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet.  

Du får hjälp med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig. Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för andra kvalificerade behov. Det kan vara hushållsarbete, matlagning, att handla och utöva fritidsaktiviteter.

Du ansöker om personlig assistans hos kommunen.

Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven i mer än 20 timmar per vecka så ska du söka hjälp hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats..

Ledsagarservice

Du kan ansöka om ledsagare om du behöver det för att kunna vara ute, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och annat.

Kontaktperson

En kontaktperson är ett kamratstöd, en medmänniska som kan hjälpa till med sociala kontakter och samtidigt vara en vän. Kontaktpersonens uppgift är att bryta isolering och ge råd i enklare vardagliga situationer.
Se vidare om intresseanmälan att bli kontaktperson under Självservice längre ner på denna sida!

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär vanligen att avlösaren tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller närstående hemma hos personen med funktionsnedsättning. Avlösaren kan göra det möjligt för föräldrar att ägna sig åt den funktionshindrades syskon eller för att de ska kunna resa bort eller delta i någon aktivitet.

Ansök om insatsen hos kommunens biståndshandläggare.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Denna insats kan erbjuda personen med funktionsnedsättning rekreation och miljöombyte, samt ge anhöriga och närstående avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse kan t.ex. ges i korttidshem, genom stödfamilj, eller i form av lägervistelse. Ansök om insatsen hos kommunens biståndshandläggare.
Se vidare om intresseanmälan att bli stödfamilj under Självservice längre ner på denna sida!

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättning och med förvärvsarbetande föräldrar, kan behöva korttidstillsyn i anslutning till skoldagen eller under skollov och ferier. Korttidstillsynen ska under sådan tid tillförsäkra personen en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.

Ansök om insatsen hos kommunens biståndshandläggare.

Boende, familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn/ungdomar som p.g.a. stort omvårdnadsbehov eller skolgången, helt eller delvis behöver bo utanför föräldrahemmet, kan söka denna insats. Insatsen är tillämplig så länge barnet/ungdomen går i skolan. I bostad med särskild service ingår omvårdnad och det finns personal dygnet runt.

Ansök om insatsen hos kommunens biståndshandläggare.

Bostad med särskild service för vuxna, eller annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service för vuxna kan utformas på tre sätt:

  • särskild anpassad bostad utan fast bemanning
  • servicebostad med visst fast basstöd dygnet runt
  • gruppbostad med fast bemanning dygnet runt

I bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad samt fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Ansök om insatsen hos kommunens biståndshandläggare.

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning och inte är anställd någonstans eller studerar, har rätt att ansöka om en daglig verksamhet som passar dig.  Den dagliga verksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har en funktionsnedsättning.

Kommunen kan erbjuda daglig sysselsättning för de funktionsnedsatta i yrkesverksam ålder upp till 67 års ålder med vissa undantag.  Dessa aktiviteter är insatser enligt LSS lagen och beslutas därför av biståndshandläggare. Daglig verksamhet enligt LSS gäller personer i personkrets 1 och 2.

Ansök om daglig verksamhet

Kontakta Socialtjänstens biståndshandläggare om du vill vara med i daglig verksamhet för att:

  • bryta social isolering
  • få sysselsättning
  • arbetsträna