Vindkraft

Ånge kommun är en attraktiv kommun för vindbruk, och flera stora vindkraftsparker projekteras, planeras och byggs. Här hittar du samlad information om vindkraft i Ånge kommun. Sidorna uppdateras löpande.

Prövning av vindkraft

När någon visar intresse för att bygga för storskaligt vindbruk följer flera steg innan spaden sätts i marken. Bland annat mäts lämpligheten på platsen i mer detalj och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram i samråd med bland annat Länsstyrelsen, kommunen och allmänheten. Förberedelserna kan ta många år innan en faktisk tillståndsprövning blir aktuell.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet i Ånge kommun, däribland större vindkraftsparker, hanteras av Länsstyrelsen i Västernorrland. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

Miljöprövningsdelegationen kan bara ge tillstånd till vindkraftsprojekt om det tillstyrks av kommunfullmäktige. Mindre vindkraftverk som kräver bygglov och anmälan om miljöfarlig verksamhet prövas däremot av bygg- och miljönämnden och kräver ingen tillstyrkan från kommunfullmäktige.

Vid all prövning av vindkraft måste den som vill bygga och driva vindkraftverk utreda och presentera hur vindkraftverken kan komma att påverka människor och omgivningen i en miljökonsekvensbeskrivning. Bland annat finns krav om dokumenterade samråd med allmänheten i närområdet, att göra buller- och hinderljusberäkningar, och visa hur hänsyn tas till människor, djur- och naturvärden.

Om tillstånd erhålls

Att ta fram själva tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning för en större vindkraftspark är ett omfattande arbete. Trots att mycket resurser läggs ner i förberedelsearbetet är det fortfarande inte säkert att vindkraftsparken byggs även om tillstånd erhålls.

Om tillstånd väl erhålls går det projekterande bolaget vidare med att se över vad som behöver upphandlas och räkna på investeringsbelopp. Det kostar mycket att bygga en vindkraftspark, så det gäller att någon är beredd att betala, ta risken och satsa på projektet. Det betyder att man behöver visa på en kalkyl där det framgår att parken är en lönsam investering som genererar avkastning till ägarna. Här har det så kallade elcertifikatsystemet Länk till annan webbplats. spelat en stor roll för att få vindkraften att bli lönsam. I takt med den snabba teknikutvecklingen som har lett till allt effektivare vindkraftverk har dock elcertifikaten blivit mindre och mindre viktiga för att lönsamhetskalkylen ska gå ihop. Många nya parker räknar redan idag på lönsamheten utan hjälp från elcertifikaten.

Utöver att planera för själva byggnationen av parken och tillkommande driftstid så behöver det projekterande bolaget ha en tydlig plan för hur elen från vindkraftverken ska kunna konsumeras, det vill säga transporteras ut på stamnätet och vidare till konsumenter som köper el. Svenska kraftnät Länk till annan webbplats. är den myndighet som ansvarar för stamnätet och att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt.

Vanligtvis behöver man ta ett tillstånd för uppförande av en större vindkraftspark i bruk inom en viss tid, ofta inom fem år men ibland längre. Om projektören inte börjar bygga inom igångsättningstiden så förfaller tillståndet.

Om du har synpunkter

Om du har synpunkter som du vill framföra om vindkraft i kommunen bör du i första hand kontakta det bolag som driver, bygger eller vill bygga vindkraftverken. Mer information och länkar till aktuella vindkraftsprojekt i Ånge kommun hittar du i menyn på den här sidan. I andra hand kan du kontakta Länsstyrelsen som sköter prövning och tillsyn av större vindkraftsparker.

Vindkraft i översiktsplanen

I översiktsplanen beskrivs hur mark och vatten inom kommunens gränser ska användas. I ett tillägg till Ånge kommuns översiktsplan föreslås 15 geografiskt avgränsade områden vara lämpliga för etablering av vindkraft.

För att läsa översiktsplanen i sin helhet och tillägget från 2010 som handlar om vindkraft klickar du på länkarna här nedan.

Översiktsplan

Vindkraft i Ånge kommun Pdf. - Tillägg till översiktsplan, antaget av kommunfullmäktige 27 september 2010.
Bilaga 1 Pdf. - Planeringsförutsättningar och analys
Bilaga 2 Pdf. - Områdesbeskrivningar
Bilaga 3 Pdf. - Miljökonsekvensbeskrivning

Under 2020 inleddes arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan. Läs mer om den nya översiktsplanen och följ processen >>

För- och nackdelar med vindkraft

Att tillåta vindkraftsutbyggnad relaterar till Sveriges mål om att till år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. Vindkraftsutbyggnaden skapar ekonomisk tillväxt genom att lokalsamhället kan leverera varor och tjänster till de stora byggprojekten och vinkraftsanläggningarna när de är färdigbyggda. Vindkraften för med sig nya typer av jobb som kan ge en direkt ekonomisk avkastning till Ånge kommun, och elen som produceras skapar förutsättningar för industrier som behöver mycket elektricitet - så kallad elintensiv industri - att försörja sig med förnybar energi om de etablerar sig här hos oss.

Samtidigt utgör vindkraftsutbyggnaden ett ingrepp i vår natur och vår livsmiljö, och Ånge kommun har ett stort ansvar att väga intressen, för- och nackdelar mot varandra när det kommer till att tillstyrka eller avstyrka utbyggnad av vindkraft. Vindkraft är ett av få områden enligt miljöbalken där kommunen har så kallad vetorätt och har möjlighet att påverka Länsstyrelsens beslut om att ge tillstånd till en vindkraftsprojektör att bygga vindkraftverk.

De flesta av parkerna som planeras i- eller i närheten av Ånge kommun planeras på mark som präglats av skogsbruk sedan lång tid tillbaka. I de flesta planeringsfaser av vindkraftsparker hittas naturvärden vid inventeringar och utredningar som gör att ritningarna ändras och förfinas allt eftersom för att minimera intrånget i naturen. I processen deltar många organisationer, experter och sakkunniga i ett tidigt skede, bland annat Länsstyrelsen och Ånge kommun. Även allmänheten har möjlighet att delta i planeringen eftersom projektörerna är ålagda att bjuda in till samråd för att ta in synpunkter innan själva tillståndsansökan skickas in till Länsstyrelsen. Under Aktuella vindkraftsprojekt i menyn informerar vi bland annat om pågående samråd som Ånge kommun bjudits in till.

Du kan lära dig mer om vindkraft och dess för- och nackdelar här:

Så jobbar Ånge kommun med vindkraft

Just nu pågår ett internt arbete på Ånge kommun som handlar om hur vi ska agera när någon visar intresse för att bygga vindkraft. Redan nu har vi ett helt team av tjänstepersoner som kopplas in, dels för att stötta det sökande företaget för att ansökan ska bli så bra som möjligt och överensstämma med Ånge kommuns förutsättningar och ambitioner, och dels för att vi som kommun ska ha möjlighet att öka den lokala värdebehållningen av investeringen. Parallellt pågår också ett antal processer för att ur ett större perspektiv kunna dra nytta av etableringarna lokalt.

Vindkraftsärenden samordnas av näringslivskontoret och arbetet för att kommunen och våra invånare ska kunna dra nytta av vindkraften så gott som möjligt kan sammanfattas i fem områden:

  • Stötta lokalt engagemang
  • Ta del av vinsterna
  • Förbruka elen på plats
  • Säkra långsiktig kompetensförsörjning
  • Utveckla "Ånge-hubben"

Kontakta gärna näringslivskontoret om du har frågor eller funderingar om hur Ånge kommun hanterar vindkraftsärenden.