Aktuella vindkraftsprojekt

På den här sidan får du en överblick av aktuella vindkraftsparker i Ånge kommun. Om du klickar på flikarna längre ner hittar du länkar till mer information om varje park. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Bilden föreställer en karta där aktuella vindkraftsprojekt i Ånge kommun och nära gränsen till Ånge kommun är utritade och färgkodade utifrån vilken status de har. I texterna längre ner på den här sidan finns mer detaljerad information om vart och ett av de aktuella vindkraftsprojekten i Ånge kommun.

Klicka på bilden för att se mer detaljer i kartan.


Färgkod svart i kartan = Färdigbyggd, i drift
Färgkod rödorange i kartan = Byggnation
Färgkod grön i kartan = Tillstånd
Färgkod rosa i kartan = Tillståndsansökan
Färgkod blå i kartan = Överklagad

 

Läget i landet

I karttjänsten vindbrukskollen.se Länk till annan webbplats. kan du få en överblick av vindkraftsutbyggnaden i hela Sverige. Vindbrukskollen ges ut av Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten. Det är en frivillig karttjänst vilket innebär att uppgifterna där inte alltid är helt tillförlitliga utan ska ses som vägledning om hur vindkraftsläget i landet ser ut och utvecklas. Det är alltid Länsstyrelsen och det aktuella vindkraftsbolaget som har de mest aktuella uppgifterna om status för parkerna.

1. Länsterhöjden & Storflötten (Cloud Vindpark)

I drift.

Länsterhöjden och Storflötten är sammanlänkade och bildar tillsammans Cloud Vindpark i nordvästra delen av Ånge kommun. Under 2019-2020 byggdes 20 vindkraftverk på Länsterhöjden och 36 vindkraftverk på Storflötten, totalt 56 vindkraftverk. Verken är bland de högsta i Sverige med navet på 155 meters höjd och en totalhöjd när den yttersta vingspetsen pekar rakt upp på 220 meter. Beräknad årsproduktion från vindkraftsparken uppgår till 785 GWh.

Byggnationerna påbörjades i början av 2018. Markägare är SCA, Sveaskog och privata. Leverantör av 4,3 MW-turbinerna som började byggas under sommaren 2019 är Siemens Gamesa, och förvaltande bolag är Arise AB. Parken, bolaget Cloud Snurran AB (559137-8897), ägs av Red Rock Power Limited samt CapMan Infra. Mitt i parken finns Siemens servicecenter där vindkraftsteknikerna är stationerade.
Läs mer om vindkraftsparken hos SCA >> Länk till annan webbplats.

I början av 2020 började utvecklingsmedel betalas ut till en ny förening som bildats i bygden. Ersättningen är ett frivilligt åtagande som inte kan likställas med bygdemedel från vattenkraften. Det handlar om 10 000 kronor per verk och per år, totalt 560 000 kronor per år, som indexeras enligt konsumentprisindex. Pengarna är öronmärkta för bygdeutveckling inom närområdet kring parken.


Kopplat till vindkraftsbyggnationerna drev Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten projektet Vindbruk & Bygdeutveckling i Haverö under perioden juli 2017 - mars 2020. Projektet syftade till att maximera lokal nytta av etableringen.
Läs mer om projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö >>

2. Björnberget

I drift

RES Group (före detta Nordisk Vindkraft) bygger 60 stycken 220 meter höga vindkraftverk i vindkraftsparken Björnberget söder om Ånge och öster om Östavall. RES hanterar både byggnationen och vindkraftsparkens kommersiella och tekniska drift när den är färdigbyggd. Parken planeras vara i drift under första halvan av 2023. Parken kommer att generera 1.1 TWh per år, motsvarande energiförbrukningen för cirka 300 000 hushåll.

RES har anlitat Peab och SIC för att leverera infrastruktur och anläggningsarbetet. Peab ansvarar för 35 turbinfundament, medan SIC levererar resterande 25.

Det totala arbetsområdet kommer att innefatta 64 kilometer av nya eller uppgraderade vägar och 130 kilometer kabelförläggning. RES uppskattar att ungefär 200 personer kommer att vara aktiva inom området under byggfasen.

När parken är färdigbyggd kommer den utgöras av 60 stycken 6.2 MW turbiner på den nya Siemens Gamesa 5.X plattformen. Turbinerna kommer att ha marknadens nu största rotor på land.

Björnberget Vindkraftspark är samägd av Enlight Renewable Energy och Prime Capital's Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF).

Till vindkraftspark Björnbergets hemsida >> Länk till annan webbplats.
Vindkraftspark Björnberget på Facebook >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om RES i Ånge och Ljusdal >> Länk till annan webbplats.

3. Klevberget

I drift.

OX2 har förvärvat vindparken Klevberget från Vattenfall som ligger söder om Fränsta och Ljungaverk. Med start i början av 2022 byggs 24 vindkraftverk med en total installerad effekt om 145 MW. Vindkraftverken levereras av GE och är 200 meter höga från marken till rotorns högsta punkt.

Läs och följ projekt Klevberget på projektsidan >> Länk till annan webbplats.
More information about Klevberget in english >> Länk till annan webbplats.

Vindkraftsprojekten Björnberget och Klevberget är anslutna till Affärsplattform vind
I affärsplattformen kan du som vill erbjuda boende, varor och tjänster registrera dig och på så sätt bli synlig för byggprojekten. Läs mer under Dra nytta av vindkraften >>

4. Östavall

Tillstånd beviljat, drifttagning senast 2023. Tidigare tillstånd utgått, pågående tillståndsprocess med RWE Renewables AB som exploatör.

Under slutet av 2022 genomförs nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. Du hittar mer information om detta längre ner på den här sidan. Om bolaget väljer att lämna in en ny ansökan, eller en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet, så behöver kommunfullmäktige i Ånge tillstyrka den.

Till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Västernorrland har inkommit en ansökan om tillstånd från RWE Renewables Sweden AB avseende uppförande och drift m.m. av en gruppstation för vindkraft i Ånge kommun, Västernorrlands län. Ansökan är sedan den 21 februari
2024 bedömd som komplett.

Ånge kommun kommer att fatta beslut i tillstyrkansärendet. Det är kommunfullmäktige som avgör om tillstyrkan ska ges eller ej.

Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning, och Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker ansökan.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >> Pdf, 758.3 kB.
Läs mer och följ projekt Östavall på projektsidan >> Länk till annan webbplats.

5. Långåsen

Tillstånd, drifttagning senast 2023. Tidigare tillstånd utgått, pågående tillståndsprocess med RWE Renewables AB som exploatör.

Nordex Sverige har haft tillstånd för uppförande av 7 vindkraftverk med en maximal höjd på 190 meter inom parkområdet Långåsen. Igångsättningstiden gick ur men förlängdes i mark- och miljööverdomstolen i slutet av år 2020. Förlängningen innebär att parken ska vara klar och i drift senast år 2023. Under processens gång har också projektet övertagits av RWE Renewables Sweden AB.

Under andra halvan av 2020 genomfördes nya samråd i syfte att lämna in en ny tillståndsansökan om att få bygga färre men högre vindkraftverk inom projektområdet. Om bolaget väljer att lämna in en ny ansökan, eller en ansökan om ändring av det befintliga tillståndet, så behöver kommunfullmäktige i Ånge tillstyrka den.

Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning, och Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker ansökan.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >> Pdf, 758.3 kB.

6. Storåsen

Tillståndsansökan inlämnad till Miljöprövningsdelegationen..

Området ligger mellan Lillmörtsjön och Naggen, söder om Ljungaverk. I april 2020 inleddes en ny samrådsprocess av RES Group som avser inlämna en ny tillståndsansökan för uppförande av maximalt 31 vindkraftverk på 240 meters höjd.

RES har tidigare sökt tillstånd för uppförande av vindkraftverk på området Storåsen, men drog tillbaka sin ansökan under sommaren 2019 efter att kommunfullmäktige i Ånge kommun vidhållit att inga nya vindkraftsärenden skulle behandlas före tidigast år 2021. Under hösten hävdes "vindkraftstimeouten" av kommunfullmäktige.

I den nya tillståndsansökan har antalet verk minskats från 33 till 31. Efter att samrådsprocessen är avslutad och den nya tillståndsansökan inlämnad till Länsstyrelsen ska kommunfullmäktige tillstyrka eller avstyrka etableringen. Tillstyrkan baseras på om etablering av vindkraft på området är en lämplig markanvändning.

Till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Västernorrland har inkommit en ansökan om tillstånd från Storåsen Vindkraft AB avseende uppförande och drift m.m. av en gruppstation för vindkraft i
Ånge kommun, Västernorrlands län. Ansökan är sedan den 15 februari 2024 bedömd som komplett.

Storåsen Vindkraft AB yrkar att miljöprövningsdelegationen meddelar bolaget tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att, inom det område som framgår av Bilaga A, på fastigheten Lillmörtsjön 1:76 i Ånge kommun, Västernorrlands län, uppföra och driva en gruppstation för vindkraft bestående av högst 24 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 240 meter.

Länsstyrelsen behandlar ärendet först om kommunfullmäktige tillstyrker tillstånd.

Om tillståndsprövning av vindkraft, folder från Länsstyrelsen >> Pdf, 758.3 kB.

Läs mer om vindkraftsparken hos RES >> Länk till annan webbplats.
Läs mer om RES i Ånge och Ljusdal >> Länk till annan webbplats.


Pågående samråd

Här informerar vi om pågående samråd som Ånge kommun blivit inbjudna att delta i. Observera att den som vill bygga en vindkraftsanläggning som ska prövas enligt Miljöbalken endast är skyldig att samråda med de "som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden" som ska prövas. Det innebär att det är upp till projektören att avgöra om Ånge kommun ska bjudas in till samråd eller inte i de fall verksamheten planeras utanför Ånge kommuns gränser.

Ånge kommun har löpande dialog med Länsstyrelsen och kända projektörer för att hålla sig uppdaterade om planerade vindkraftsprojekt i- eller i närheten av Ånge kommun.

4. Östavall

RWE Renewables Sweden AB planerar att söka tillstånd för att etablera maximalt 17 vindkraftverk inom projektområdet Östavall, öster om orten Östavall. Ånge kommun deltog i samrådsmöte tillsammans med Länsstyrelsen den 15 november 2022.

Samråd med allmänheten hölls parallellt och bland annat i form av öppet hus på Östavalls folkets hus den 16 november mellan 14-20. Mer information, samrådshandling, PM och andra underlagsrapporter för projektet hittar du på RWE:s webbplats >> Länk till annan webbplats.

Läs samrådshandlingen >> Pdf, 9.2 MB.

Tigerberget

Holmen undersöker möjligheterna att söka tillstånd för att bygga och driva maximalt 38 vindkraftverk inom projektområdet Tigerberget i den nordvästra delen av Hudiksvalls kommun. Ånge kommun deltog i samrådsmöte tillsammans med Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Länsstyrelsen den 9 november 2022.

Samråd för allmänheten hölls parallellt och bland annat i form av öppet hus på Hedvigsfors Herrgård den 17 och 18 november 2022.

Läs mer om projektet och ladda ner samrådshandlingen >> Länk till annan webbplats.

7. Marktjärn

OX2 undersöker i samarbete med SCA möjligheterna att etablera maximalt 44 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter vid Marktjärn i nordöstra Ånge kommun. Avgränsningssamrådet för projektet påbörjades under våren 2021, och ett samrådsmöte hölls med Ånge kommun, Bräcke kommun, Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland den 15 april 2021. Därefter pausades samrådsprocessen men har nu återupptagits igen.

Vissa förändringar har skett sedan samrådet 2021 vilka du kan läsa mer om i OX2:s PM om förändringar i projektet sedan tidigare samråd >> Pdf, 4.5 MB.

Den 19 april 2023 mellan klockan 15-20 anordnar OX2 öppet hus på Ålsta folkhögskola där alla som är intresserade får mer information och har möjlighet att ställa frågor om projektet. Läs mer här >> Pdf, 938.7 kB.

Eventuella synpunkter och yttranden ska skickas in senast den 14 maj 2023.

Läs mer, ladda hem den nya samrådshandlingen och följ projekt Marktjärn på projektsidan >> Länk till annan webbplats.

OX2 och SCA har även begärt ett förhandsbesked från Ånge kommuns politiska organisation kring hur politikerna ställer sig till etablering av parken. Du kan läsa mer om det här nedan.


Förfrågningar om förhandsbesked

För att fördjupa debatten, engagera de folkvalda samt öka engagemang, transparens och förutsägbarhet kring vindkraftsutbyggnaden, erbjuder Ånge kommun möjlighet för vindkraftsprojektörer att erhålla förhandsbesked från den politiska organisationen om hur politiken ser på frågan om tillstyrkan eller avstyrkan i ett tidigt skede.

Förhandsbeskedet medför inga förpliktelser, utan speglar hur respektive parti i kommunfullmäktige skulle rösta om frågan om tillstyrkan eller avstyrkan skulle kommit vid tiden för förhandsbeskedet. Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan eller avstyrkan fattas av Kommunfullmäktige efter förfrågan från Länsstyrelsen och kan skilja sig från förhandsbeskedet.

Till kommunstyrelsens beslut >> Pdf, 190.4 kB.
Vad ska politikerna ta ställning till? Läs vägledningen om kommunal tillstyrkan >> Pdf, 674.8 kB.
Hur går tillståndsprocessen till? Folder från Länsstyrelsen >> Pdf, 758.3 kB.