Miljö och hälsoskydd

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och allmänna lokaler ska vara så bra att vi inte riskerar att bli sjuka av att vistas där. Därför är det viktigt att vi har en bra luftkvalitet och tillfredställande uppvärmning inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter. I Miljöbalken finns bestämmelser hur en bostad ska vara utformad för att inte olägenheter för människors hälsa ska uppstå.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden utövar tillsynen över hälsoskyddet i kommunen enligt Miljöbalken. Målsättningen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt miljöer där barn vistas. Det innebär att vi prioriterar tillsynen på bland annat förskolor, skolor, bad och idrottsanläggningar. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning till verksamhetsutövare.

Anmälan av ny eller ändrad verksamhet

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till Bygg- och miljönämnden senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,  gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Klagomål

Bygg- och miljöförvaltningen tar emot synpunkter och klagomål för att undanröja olägenheter för människors hälsa och störningar i miljön. Se vidare under Självservice nedan!

Anmälan om ändring/upphörande av hälsoskyddsanläggning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan om ändring_upphörande av hälsoskyddsverksamhet (pdf).pdf Pdf, 278.5 kB. 278.5 kB 2024-05-12 21.36

Taxa

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2024.pdf Pdf, 897.8 kB. 897.8 kB 2024-06-07 15.41