Piercing och tatuering

Det blir allt vanligare att människor piercar och tatuerar sig. Båda dessa ingrepp innebär alltid en hälsorisk, eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. För att minimera hälsoriskerna behövs goda hygienrutiner. Det är också viktigt att du som tatuerare kontrollerar att det inte finns några farliga ämnen i tatueringsfärgen. Vid vissa sjukdomstillstånd eller vid medicinering får inte tatuering och piercing ske. Vid osäkerhet kontakta läkare eller tandläkare.

Risker

Tatuering och piercing är förknippade med hälsorisker där den allvarligaste är någon typ av blodsmitta. Övriga hälsorisker som finns kan vara olika slags infektioner, allergier, eksem, skador i munhålan eller ärrbildningar. 2010 rapporterade Smittskyddsinstitutet att 31 personer blivit smittade av Hepatit C i samband med tatuering eller piercing.

Om du ska tatuera eller pierca dig

Följande är bra att känna till inför en tatuering eller piercing:

 • Be om att få titta på det senaste protokollet från bygg- och miljöförvaltningens inspektion för att se om utövaren fått några anmärkningar.
 • Kolla om den som ska tatuera dig är ansluten till SRT, Sveriges registrerade tatuerare.
 • Kolla om den som ska pierca dig är medlem i ASAP, Association of Safe Piercing eller APP, Association of Professional Piercers.
 • Be om skriftlig information om efterbehandling.
 • Be om skriftlig information om tatueringsfärgernas innehåll (Läkemedelsverket har förbjudet ett flertal ämnen som inte får förekomma i dessa färger).
 • Följ de råd som ges i efterbehandlingen.
 • Efter att du tatuerat eller piercat dig får du inte lämna blod på 6 månader.

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller får problem efter ingreppet när du besökt en piercing eller tatueringsverksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens bygg- och miljöförvaltning.

Känner du till någon som tatuerar eller piercar utan att ha anmält sin verksamhet, vänligen kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Du kan vara anonym.

Till dig som verksamhetsutövare

Det är verksamhetsutövaren, det vill säga den som bedriver verksamheten, som har ansvar för att de som piercar eller tatuerar sig inte utsätts för några risker i samband med behandlingen. Piercing- och tatueringsverksamheter är anmälningspliktiga till bygg- och miljönämnden enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den som tatuerar eller piercar utan att anmäla detta till bygg- och miljönämnden kan tvingas betala miljösanktionsavgift. Nämnden kan även förbjuda din verksamhet.

En god hygien är bästa sättet att minimera riskerna. Viktigt är att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg man ska använda. Det är också viktigt att tvätta och desinficera händerna och att använda engångshandskar vid behandlingen. Lokalerna bör vara utformade så att rengöring och desinfektion underlättas.

Du behöver bland annat känna till följande:

 • Att du ska anmäla din verksamhet i förväg.
 • Du måste följa miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
 • Du har ansvar för egenkontrollen.
 • Du ska känna till regler om kemikalier.
 • Du ska känna till regler om tatueringsfärger.
 • Du ska känna till regler om nickel (piercing).
 • Du ska känna till regler om avfall.
 • Du ska känna övrig relevant lagstiftning i bland annat miljöbalken, smittskyddslagen, föräldrabalken och läkemedelsverkets föreskrifter.

Vid allvarliga brister kring ovanstående punkter kan bygg- och miljönämnden förbjuda dig att bedriva verksamheten för att hindra spridning av smitta. Inspektören har även befogenheter att förstöra vissa material och att få tillträde till lokaler för att till exempel ta prover.