Tillstånd, regler och tillsyn

Om ditt företags verksamhet regleras av lag måste företaget i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ett företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar i sin verksamhet.

Bygga nytt, riva eller ändra

Ska du bygga nytt, riva eller ändra fastigheter och mark behöver du information om hur du söker bygglov och andra lov, samt vilka ändringar och åtgärder du måste anmäla till kommunen.

Livsmedelsverksamhet

Driver du eller funderar du på att driva en livsmedelsverksamhet av något slag behöver du information om vad du ska tänka på när du vill starta upp en ny verksamhet.

Serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan sökas för servering till allmänheten, till förening, företag, eller annat slutet sällskap. Vidare kan ett serveringstillstånd gälla året runt, årligen för en specifik tidsperiod eller vid enstaka tillfällen. Ett serveringstillstånd kan gälla för spritdrycker, vin, öl, alkoholdrycksliknande preparat och andra jästa alkoholdrycker.

Folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

Om du ska sälja folköl (alkoholhalt 2,25-3,5 volymprocent), antingen i detaljhandel eller via servering, måste du anmäla det till kommunen. Även försäljning av tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter är du skyldig att anmäla till kommunen.

Hygienisk behandling

Om du vill starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.