Servering av alkoholdrycker

Du behöver söka tillstånd för att få sälja och servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl ochh andra jästa alkoholdrycker) och alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten och till slutna sällskap.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd. 

Krav för serveringstillstånd

För att beviljas ett serveringstillstånd som gäller stadigvarande (tills vidare) behöver du som sökande och din verksamhet uppfylla en del krav på lämplighet:

 • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Din personliga lämplighet prövas också, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott.
 • Du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer. 
 • Du måste visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt).
 • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas.
 • Registrering av livsmedelsverksamhet.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt.
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta kommunens räddningstjänst för mer information.
 • Bygglov, bygganmälan.

Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för alla personer med betydande inflytande över verksamheten, till exempel finansiärer och restaurangchef.

Permanenta tillstånd och tillstånd för servering till allmänhet kan endast sökas av näringsidkare. Tillstånd för slutet sällskap vänder sig till föreningar med flera. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga av punkterna ovan måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Ansökan och anmälan

Ansökan/Anmälan görs i e-tjänster längre ner på sidan under Självservice.

En ansökans handläggningstid startar ifrån att handläggaren bedömer ansökan som fullständig. Handläggaren skickar ut ett mottagningsbevis när ansökan är komplett. Varje ansökan prövas för sig. Yttranden begärs in från Polismyndigheten och ofta även Kronofogden, Skatteverket, Räddningstjänsten och Bygg- och miljökontoret.

Arrangemang under sommarmånaderna juni - augusti
För att garantera att beslut ska kunna meddelas i tid måste fullständig ansökan vara inlämnad till tillståndsenheten senast 15 april.

Avgifter

Sedan 1 januari 2023 är det Bräcke och Ånge kommuns gemensamma Bygg- och miljöförvaltning som handlägger alkoholfrågor. Bräcke kommun står för den administrativa skötseln av ekonomin.

Enligt 8 kap 10 § i alkoholhollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för tillståndsprövningen och kostaden för den löpnade tillsynen.  Tillsynsavgiften för serveringstillstånd bekostar vårt arbete med tillsyn och inspektion. Avgiften är momsbefriad eftersom tillsynen är myndighetsutövning.

Vid ansökan av serveringstillstånd tas en prövningsavgift ut för handläggningen. Observera att avgiften betalas även om avslag ges på ansökan, dvs om bedömning görs att det inte är lämpligt att godkänna ett serveringstillstånd. För att handläggning av ärende ska påbörjas måste avgiften vara betald.

Betalningsuppgifter
Vid serveringstillstånd och avgifter (gäller även för kunskapsprov).

Bankgironummer 109–2394
Ange i meddelanderutan
”Ansv 71100000, verks 26700, slag 31150, ditt namn/verksamhet”

För inbetalning av tillsynsavgifter för alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel

Bankgironummer 109–2394
Ange i meddelanderutan
”Ansv 71100000, verks 26700, slag 31120, ditt namn/verksamhet”

Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd behöver lämna en restaurangrapport varje år. Rapporten skickas in via e-tjänst eller post senast den 1 mars.

Uppgiftsskyldigheten framgår av 9 kap. 14 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering (FoHMFS 2014:5).

Restaurangrapporten används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga tillsynsavgiften.

Rapportera via e-tjänst

Enklaste sättet är att registrera uppgifterna via Folkhälsomyndighetens e-tjänst. Du loggar in på https://rapportering.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ditt organisationsnummer och det lösenord som finns uppe till höger på den förtryckta blanketten.

Om du inte har möjlighet att rapportera via e-tjänsten kan du fylla i uppgifterna i den förtryckta blanketten och skicka den till din kommun. Kommunens adress hittar du längst ned på blanketten. Om du tappat bort den förtryckta blanketten kan du kontakta bygg-miljonamnden@bracke.se

Rapporteringsperiod

Uppgifterna ska avse redovisningsperioden 1 januari – 31 december och rapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars.

Vad händer om du inte rapporterar?

Om du inte lämnar in restaurangrapporten kan kommunen meddela en erinran eller varning med stöd av 9 kap. 17§ alkohollagen. Lämnar du inte in restaurangrapporten efter en varning kan serveringstillståndet återkallas enligt 9 kap. 18§ alkohollagen.

Länkar

Rapportering av restaurangrapport och uppgifter för statistik och tillsyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxa och riktlinjer