Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning och vill få en enklare vardag och ökad självständighet kan erbjudas tekniska hjälpmedel - ta kontakt med din hälsocentral/vårdcentral för att få råd och stöd.

Återlämning av hjälpmedel

När behovet har upphört och de hjälpmedel som är ett lån ska återlämnas, så kan det göras via allmänna återlämningsplatser.

 • Furubacken, Fränsta (källarplan via hälsocentralens personalparkering)
 • Parkbacken, Ånge (stora entrén mot besöksparkeringen)

Är ditt hjälpmedel stort och tungt så kan du kontakta din förskrivare eller din eventuella hemtjänstgrupp. De gör en bedömning om hämtning i hemmet kan vara aktuellt.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara av att bo själv, kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.


Vad får jag bidrag till?

Du kan få bidrag för anpassning och komplettering av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menar vi sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt. En förutsättning är att åtgärden måste vara nödvändig i förhållande till funktionsnedsättningen och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, t ex. genom omdisponering av bostaden eller genom hjälpmedel som erhålls från landstinget eller kommunen.

Vem kan få bidrag?

Du som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt kan få bostadsanpassningsbidrag. Om du hyr i andra hand så kan du få bidrag beroende på hur lång tid du ska hyra.

Vad gäller om jag flyttar?

När du byter bostad har du ett ansvar att välja en bostad som inte kräver anpassningsåtgärder. Endast i undantagsfall lämnas bidrag vid köp eller byte av bostad. Du som bygger nytt måste själv se till att den möter dina nuvarande och framtida behov. Om du ska flytta så kontakta gärna oss så kan vi ge dig tips om vad du ska tänka på innan du byter bostad.

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas krävs att samtliga fastighetsägare och i förekommande fall nyttjanderättshavare skriftligen medger att anpassningen får utföras.

Om du inte äger sin bostad helt själv behöver du alltså få alla övriga ägares medgivande.

Även den eller de som innehar nyttjanderätt (de som står med på hyreskontraktet eller är delägare i bostadsrätten) där anpassningen ska utföras måste lämna sitt medgivande.

Fastighetsägaren måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökande eller de som innehar nyttjanderätt till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

Medgivande följer med ansökningsblanketten när du söker bidraget men kan även hämtas som egna blanketter "Medgivande från fastighetsägare" och "Medgivande från nyttjanderättshavare" som finns under Självservice längre ner på sidan tillsammans med övriga blanketter för bostadsanpassningsbidrag.

Så söker du bostadsanpassningsbidrag

Använd blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag" som finns under Självservice längre ner på sidan tillsammans med övriga blanketter för bostadsanpassningsbidrag.  Skicka in ansökan till kommunen tillsammans med:

 • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med åtgärdsprogram som beskriver vilka åtgärder som föreslås.
 • Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning (behövs inte för alla åtgärder, se ansökningsblankett.)
 • Plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten.
 • Ritningar över befintlig bostad före ändringen samt ritning över planerad ändring ifall anpassningen avser omfattande åtgärder, t.ex. ombyggnad och/eller tillbyggnad.
 • Skriftligt medgivande från fastighetsägare och i förekommande fall nyttjanderättshavare.

Bidrag till reparationer, service och besiktning

Bidrag kan lämnas för att reparera anordningar och inredningar som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag och som är av tekniskt avancerat slag, d.v.s. anordningar/inredning som anses vara så komplicerade att underhåll och reparationer behöver skötas i en särskild ordning. Hit räknas t.ex. hissar, dörrautomatik, spisvakter och toalettstolar med spol- och torkfunktion.

Reparationsbidrag kan också lämnas om anordningen/inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen. Bidrag kan också lämnas för service och besiktning av hiss och lyftanordning.

Bidrag kan inte beviljas om:

 • Orsaken beror på skadegörelse eller oaktsamhet.
 • Orsaken beror på bristande underhåll av miljön t.ex. otillräcklig snöskottning.
 • Åtgärden inte är nödvändig, d.v.s. förhållandena har ändrats.

Du tar själv kontakt med ett företag, förslagsvis det som installerat anordningen, och beställer reparation, service eller besiktning. När du får fakturan kan du ansöka om bidrag för kostnaderna.

Använd blanketten "Ansökan om bidrag för reparation, service och besiktning" som finns under Självservice längre ner på sidan tillsammans med övriga blanketter för bostadsanpassningsbidrag. Skicka in ansökan till kommunen tillsammans med en kopia på fakturan.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare till flerbostadshus kan ansöka om bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder som utförts. Det finns flera villkor som ska vara uppfyllda. Ta kontakt med bostadsanpassningshandläggare på bygg- och miljöförvaltningen.

Använd blanketten "Ansökan om återställningsbidrag" som finns under Självservice längre ner på sidan tillsammans med övriga blanketter för bostadsanpassningsbidrag. Skicka in ansökan till kommunen tillsammans med:

 • Beskrivning av återställningsåtgärderna (vid behov).
 • Specificering av kostnaderna/offert.