Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och bebyggda miljöer ska användas, utvecklas och bevaras – på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Ånge kommun.

Översiktsplanen fastställs av kommunfullmäktige och är inte juridiskt bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

Detaljplanen är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Genom detaljplanen styrs utformning av mark, byggnader och vegetation. Detaljplaner fastställs av Kommunfullmäktige och är juridiskt bindande. 

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner. Det finns för närvarande inte några områden med områdesbestämmelser i kommunen.