Planprocessen

Processen för översiktsplanering

Översiktsplanen ska vara aktuell och spegla den politiska majoritetens uppfattning. Den bör bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar som övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen.
För en del tätorter och andra områden med komplicerade förhållanden kan planen behöva fördjupas. Om det  tillkommit ett allmänt intresse som inte var tydligt när planen upprättades, kan ett tillägg göras.

När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska samråd genomföras med länsstyrelsen, regionala samverkansorgan, grannkommunerna och andra berörda. För att säkerställa att en hållbar utveckling främjas ska konsekvenserna av föreslagna förändringar analyseras under processens gång. Efter ett avslutande samråd om planförslaget i dess helhet, bearbetas det en sista gång för att sedan ställas ut för granskning i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.

Läs mer om planprocessen hos Boverket, se nedan under Mer information.

Processen för detaljplanering

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

När kommunen tar fram ett förslag till detaljplan, kan olika förfaranden väljas (standard-, utökat- eller samordnat förfarande). Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om det är möjligt bör kommunen handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarandet.

Läs mer om planprocessen hos Boverket, se nedan under Mer information.