Översiktsplan Ånge kommun 2040

Översiktsplanen Ånge 2040 är nu antagen av kommunfullmäktige. Under processen för framtagande har det hållits ett tidigt samråd, ett formellt samråd samt en granskningsperiod. Under dessa processer har allmänheten, företag och myndigheter bjudits in för att ta del av materialet.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen behandlar bland annat förslag på nya lägen för bostäder och industriområden samt hur frågor om ny vindkraft ska hanteras och bedömas.

Vad innebär ett antagande?

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande av ny översiktsplan och av ändringar av översiktsplanen. Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Översiktsplan i digital version

Antaget förslag i digital version. Länk till annan webbplats. är mer tillgänglig för myndigheter, exploatörer och invånare. Observera att denna version bör läsas på stor bildskärm. Den förenar text och karta och underlättar för läsaren att panorera in och ut till olika platser i kartan.

Vägledning för granskningsförslaget i digital version återges i informationsbladet om Översiktsplan - Ånge 2040Pdf, 812.9 kB. Länk till annan webbplats. Informationsbladet är från samrådet men instruktionerna är desamma.

Översiktsplan i dokumentversion

Översiktsplanen antagna version finns även att ta del av i dokumentversion som flera PDF-filer på kommunens webbplats. Handlingar finns även tillgängliga att ta del av på kommunhuset, Torggatan 10 i Ånge samt på Ånge bibliotek, Järnvägsgatan 3 i Ånge.

Planeringsunderlag

Planeringsunderlaget består av handlingar som utgör underlag till samrådsförslaget, men som inte ingår i det kommande politiska beslutet om Översiktsplan Ånge 2040.

Övriga strategiska planeringsunderlag

Utredningarna ligger till grund för planeringsunderlagen och samrådsförslaget. Under upplagda dokument finns även länkar till relaterade underlag på kommunens hemsida.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - Tillägg 2013

Frågor om förslaget kan ställas genom e-post till ange@ange.se