Bostadsförsörjning

Varje kommun har ett ansvar för att planera så att förutsättningar finns för alla invånare att kunna leva i goda bostäder. I juni 2022 antog kommunfullmäktige Riktlinjer för Ånge kommuns bostadsförsörjning.

Varför riktlinjer för bostadsförsörjning?

En välfungerande bostadsmarknad är grunden för samhällsutveckling och den enskilda individen. Varje kommun ska enligt lag ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjer ska skapa förutsättningar för alla i Ånge kommun att leva i goda bostäder.

Kommunens bostadsförsörjningsansvar

Kommunen har enligt lag (2000:1383) ett bostadsförsörjningsansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet med planeringen skall vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Förutom nämnd lag reglerar Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kommunens åligganden avseende bostadsförsörjning, liksom Lag om bostadsanpassningsbidrag.

I Plan- och bygglag med följdförfattningar ställs bland annat krav på utformning av bostäder utifrån tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vidare arbete

I nuläget arbetas en handlingsplan fram för den fortsatta utvecklingen och arbetet med kommunens bostadsförsörjning. Handlingsplanen kommer färdigställas under 2023.