Folkhälsa

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd och handlar om nivån av hälsa och fördelningen av hälsa. Exempelvis medellivslängden i befolkningen och medellivslängden i olika grupper i befolkningen. För att uppnå en god folkhälsa ska hälsan vara så god och så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i befolkningen.

Det finns många olika faktorer som påverkar hälsa och hur hälsan är fördelad i befolkningen. Dessa faktorer kallas för hälsans bestämningsfaktorer och illustreras genom modellen nedan.

Modellen visar att det finns faktorer som påverkar hälsan både på individ- och samhällsnivå. Längst in i modellen återfinns de icke påverkningsbara faktorerna såsom ålder, kön och arv medans resterande faktorer kan påverkas. I modellens olika lager sker ett ständigt samspel och med det menas att vissa faktorer påverkas av andra faktorer. Samhällsplaneringen påverkar hälsans bestämningsfaktorer i stor utsträckning. Den fysiska miljön, exempelvis att ha en bostad av bra kvalitet eller få leva i en miljö utan luftföroreningar, påverkar hälsan. Att få känna sammanhållning och tillit till andra människor samt att få vara delaktig i samhällslivet är faktorer i den sociala miljön som påverkar hälsan.

Folkhälsa i Ånge kommun

Hur invånarna i Ånge kommun mår spelar en stor roll för hur kommunen utvecklas på ett hållbart sätt. Social hållbarhet är en av tre dimensioner av hållbarhet och behöver beaktas för att skapa en hållbar utveckling. Ett socialt hållbart samhälle är jämställt, jämlikt och invånarna har en god hälsa.

Genom att arbeta med social hållbarhet förbättras livsvillkoren och livsmiljöerna för invånarna i Ånge kommun vilket i sin tur är ett arbete för en god och jämlik hälsa. Med en god hälsa upplever vi livskvalitet och välbefinnande vilket återspeglar sig i låg sjuklighet och hög medellivslängd.

Ett framgångsrikt arbete med folkhälsan i kommunen förutsätter en effektiv samverkan med andra samhällsaktörer. För att nå framgång förutsätts också att folkhälsoaspekterna i form av social hållbarhet integreras i kommunens verksamheter och beaktas vid kommunala beslut.