Överklaga beslut, rättssäkerhet

Det finns flera sätt att överklaga beslut beroende på vilken instans som har tagit beslutet och på vilket sätt du berörs.

Överklaga beslut som rör dig personligen (förvaltningsbesvär)

Har du fått avslag på en ansökan, till exempel om bygglov eller socialbidrag, så överklagar du det genom så kallat förvaltningsbesvär. Hur du gör en sådan överklagan finns beskrivet i ditt beslut. Kontakta personen som har hand om ditt ärende för att få hjälp att överklaga.

Du har tre veckor på dig

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Detta händer efter du överklagat

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Klagan till Justitieombudsmannen (JO)

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende. Att du klagar hos Justitieombudsmannen betyder inte att du också överklagar beslutet.

Begära laglighetsprövning (kommunalbesvär)

Du kan begära laglighetsprövning om du anser att kommunfullmäktige eller en nämnd har fattat ett felaktigt beslut. Du måste vara folkbokförd i kommunen eller äga fast egendom här.

Du måste skicka in en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. I den skriver du:

  •  Vilken instans (nämnd eller kommunfullmäktige) som tagit beslutet
  •  Vilket datum beslutet togs och vilken paragraf det har i protokollet från mötet
  •  På vilka grunder du överklagar beslutet.
  • Skriv under med ditt namn och uppge personnummer, adress och telefonnummer

Skicka överklagan till Förvaltningsrätten i Härnösand Länk till annan webbplats..

Beslut kan bara bli upphävda om:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för den del av kommunens organisation (till exempel en nämnd) som fattat beslutet
  • beslutande instans har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Du har tre veckor på dig

Din överklagan ska vara hos förvaltningsrätten inom tre veckor från det att anslag om justering av protokollet med beslutet satts upp på den officiella anslagstavlan i kommunens digitala mötesportal.
I varje protokoll står det när protokollet anslås.

Ta del av handingar och protokoll i Ånge kommuns mötesportal.

Detta händer efter du överklagat

Förvaltningsrätten beslutar om att avslå överklagandet, eller bevilja det. Om överklagandet avslås kvarstår beslutet, om överklagandet beviljas upphävs beslutet.