Service och kvalitet i verksamheter

Vilken service och kvalitet har Ånge kommun i sina verksamheter?  Hur använder vi kommunes resurser? Genom att använda öppna data kan du själv hämta de siffror du är intresserad av se hur kommunen har utvecklats över tiden.

Kommunens kvalitet och kostnad

Att sätta mål och följa upp resultat är det ”verktyget” förtroendevalda har för att styra organisationen. Målstyrningsprocessen ska ge information om kvaliteten, vad som behöver utvecklas och förbättras samt vad medborgarna får för skattepengarna.

I Kolada (www.kolada.se) kan du själv följa vår kommun och göra jämförelser med övriga kommuner och regioners verksamheter från år till år. Med ca 5000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser.         

Ånge kommun är med i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nätverk "Kommunens Kvalitet i Korthet", som redovisar resultat inom ett antal viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. Ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Ta del av öppna data om kommuner och regioner samt deras verksamheter, som är fritt att använda.