Detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Beroende på om området där du ska bygga ligger inom eller utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, gäller olika regler.

Detaljplan

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Genom detaljplanen styrs utformning av mark, byggnader och vegetation. Detaljplaner fastställs av Kommunfullmäktige och är juridiskt bindande.

Detaljplaner finns främst i de tätbebyggda orterna som Östavall, Alby, Ånge, Hallsta, Erikslund, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. Det finns även detaljplaner i Gim, Hammar, Hussborg och vid Strömnäset i Haverö. Alla aktuella detaljplaner visas med gränser i Bygg- och exploateringskartan Länk till annan webbplats., välj lager Planområde

En detaljplan ger garanterad byggrätt för fastighetsägare inom planområdet om ansökan stämmer med planen. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen. I vissa fall får mindre undantag göras, och då får grannar och andra som berörs först möjlighet att yttra sig över åtgärden. Beslutet måste då tas av bygg- och miljönämnden på ett nämndssammanträde.

Det finns undantag från bygglovsplikten för vissa åtgärder, läs mer under Bygglovsbefriade åtgärder.

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse är områden utanför detaljplanelagt område och omfattar områden där tre byggnader eller fler är byggda på tomter som gränsar till varandra eller endast avskiljs av väg, gata eller parkmark.

I Översiktsplanen redovisas områden med Sammanhållen bebyggelse i Överturingen, Kölsillre, Östavall, Alby, Ovansjö, Ånge, Boltjärn, Hallsta, Borgsjöbyn, Erikslund, Östby, Ljungaverk, Fränsta, Torpshammar och Munkbysjön. Dessa områden visas i Bygg- och exploateringskartan Länk till annan webbplats., välj lager Sammanhållen bebyggelse.

I Alby finns ett område benämnt som områdesbestämmelse i Översiktsplanen från 2004, men den bestämmelsen är upphävd och området ska räknas som sammanhållen bebyggelse.

Inom sammanhållen bebyggelse finns ingen byggrätt, där måste du söka bygglov. Grannar och andra som berörs kommer få möjlighet att yttra sig om åtgärden. Det finns undantag från bygglovsplikten för vissa åtgärder, läs mer om detta under ”Bygglovsbefriade åtgärder”.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse finns ingen byggrätt, där måste du söka bygglov. Grannar och andra som berörs får möjlighet att yttra sig om åtgärden. Det finns undantag från bygglovsplikten för vissa åtgärder, läs mer om detta under ”Bygglovsbefriade åtgärder”.