Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns flera bygglovsbefriade åtgärder men det är viktigt att uppmärksamma vad som gäller. Befrielserna är oftast kopplade till om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplan och byggnadstyp. De flesta undantag gäller bara en- och tvåbostadshus.

Bygglovsbefrielse utanför detaljplan

Utanför ett område med detaljplan är det möjligt att i vissa fall göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus och på dess tillhörande komplementbyggnader utan bygglov. Det är också möjligt att uppföra komplementbyggnader, murar och plank i omedelbar närhet till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov.

För att få bygga en bygglovsbefriad tillbyggnad, komplementbyggnad, mur eller plank gäller följande:

 • åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan,
 • åtgärden ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen",
 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärden ska placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärden ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte de grannar som berörs medger en närmare placering,
 • åtgärden ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen, vilket betyder att den inte får dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Om du är osäker, kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att få reda på vad som gäller på din fastighet.

Detta gäller för liten tillbyggnad:

 • Tillbyggnad får göras både på ett en- eller tvåbostadhus och på dess tillhörande komplementbyggnader.
 • Det framgår inte i lagstiftningen vilken storlek en tillbyggnad kan ha för att den ska vara liten. Det måste göras en bedömning i varje enskilt fall. En tillbyggnad kan vara liten på en byggnad medan den är stor på en annan.
 • Tillbyggnaden ska ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen. Det innebär att tillbyggnaden inte får vara så betydande att den kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.
 • Exempel på en liten tillbyggnad kan vara: ett eller två bostadsrum, ett badrum, ett förråd, ett garage, en balkong, en farstukvist, en altan med tak, ett burspråk eller ett skärmtak.

Detta gäller för komplementbyggnader:

 • Det framgår inte i lagstiftningen hur stor en bygglovsbefriad komplementbyggnad får vara. Det finns alltså inga uttryckliga mått eller höjdbegränsningar för byggnaden. Detta innebär att bygglovbefriade komplementbyggnader kan vara av olika storlek beroende på hur stort det befintliga bostadshuset är.
 • Det finns ingen begränsning av hur många bygglovsbefriade komplementbyggnader som får uppföras.
 • Komplementbyggnader ska dock ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen. Det innebär att de inte får vara så många och stora att de kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.
 • Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad.
 • Komplementbyggnaden ska vara fristående och ska uppföras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus vilket betyder att den måste placeras inom tomten och inom hemfridszonen. Den får dock inte placeras så nära bostadshuset eller någon annan byggnad att det inte går att underhålla byggnaderna. Dessutom finns regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader att beakta.

Detta gäller för murar och plank:

 • Det framgår inte i lagstiftningen hur hög eller lång en bygglovsbefriad mur eller ett plank får vara. Det finns heller ingen begränsning om hur många murar eller plank som får uppföras.
 • Murar och plank ska dock ha karaktär av komplement till den befintliga bebyggelsen vilket innebär att de inte får vara så många eller stora att de kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

En- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader

För en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov för att:

 • anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 m. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 m ut från huset och inte närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger det.
 • anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger det.
 • i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 m², så kallade friggebodar. Höjden till taknock får inte överstiga 3,0 m. Placeringen får inte vara närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger det.
 • färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Åtgärden får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär eller strida mot den detaljplan som gäller för området.

En- eller tvåbostadshus

För ett en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att:

 • uppföra eller bygga till en byggnad så att den blir en så kallad attefallsbyggnad. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked. Detta gäller för en attefallsbyggnad:
 1. Kan antingen vara en komplementbyggnad (t.ex. garage, förråd och gäststuga) eller ett komplementbostadshus (permanentbostad eller fritidshus).
 2. Måste uppföras i bostadshusets omedelbara närhet vilket betyder att den måste placeras inom tomten och inom hemfridszonen.
 3. Byggnadsarean kan delas upp på fler än en byggnad men den totala arean får inte överstiga 30 m².
 4. Höjden till taknock får inte överstiga 4,0 m.
 5. Får inte byggas närmare järnväg än 30 m räknat från spårets mitt om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.
 6. Får inte placeras närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger det.
 7. Om byggnaden ska användas som komplementbostadshus ska alla gällande byggregler följas precis som för en vanlig bostad. Då krävs i de flesta fall en kontrollansvarig samt en omfattande kontrollplan.
 • göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 m². Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger det. Innan du börjar måste du göra en anmälan och få ett startbesked.
 • bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Kuporna får högst uppta halva takfallets längd och byggnadens bärande delar får inte beröras. Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet.
 • du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du börjar måste du göra en anmälan och få ett startbesked.
 • anordna parkeringsplats utomhus avsedd uteslutande för fastighetens behov.
 • ställa upp högst två enheter i form av fritidsbåt, husvagn eller husbil som placeras i omedelbar närhet till bostadshuset. Uppställningen får inte vara permanent, den ska vara av säsongskaraktär. Placeringen får inte vara närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger detta.
 • göra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Undantaget från lovplikten gäller endast inom detaljplanelagt område och tillbyggnaden måste följa alla bestämmelser i detaljplanen. Det finns ingen begränsning i storlek och höjd men tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 m om inte de grannar som berörs medger det.

En- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus

För ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det inte bygglov för att:

 • med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter. Altanen får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Ekonomibyggnader för jordbruket, skogsbruket och liknande näring

I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras eller byggas till utan bygglov. I områden som omfattas av detaljplan krävs däremot bygglov.

Det finns ingen automatisk rätt att bygga bygglovsbefriade ekonomibyggnader bara för att en fastighet är taxerad som lantbruksfastighet. Detsamma gäller skogsbruk eller annan liknande näring. Det måste bedrivas en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring.

Man måste även ta hänsyn till byggnaden och verksamheten som ska bedrivas i den. Om verksamheten som ska bedrivas i byggnaden är självständig räknas inte byggnaden som en bygglovsbefriad ekonomibyggnad. Om byggnadens utformning och standard är för hög jämfört med den verksamhet som ska bedrivas i den räknas inte byggnaden som en bygglovsbefriad ekonomibyggnad.

Även om inte bygglov krävs ska ekonomibyggnader placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads­ och landskapsbilden, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. Utformning får inte ske så att byggnaden eller den avsedda användningen innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller medför en betydande olägenhet på annat sätt.

Containrar på industriområde

Det krävs inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i form av en eller flera containrar inom ett industriområde. Följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • den ska vara av liten omfattning i form av en eller flera containrar,
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde,
 • den får inte placeras närmare gränsen än 4,5 m.

Tillfälliga byggnader på allmän plats

För mindre byggnader på allmän plats krävs det inte bygglov om den:

 • placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till,
 • placeras på platsen högst tre månader,
 • inte får en större byggnadsarea än 15,0 m²,
 • har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 m.

Om en byggnad flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov.

Väderskydd för kollektivtrafiken m.m.

Med väderskydd avses skydd för olika slag av kollektivtrafik till exempel buss och spårvagn. Fristående väderskydd för kollektivtrafiken kan uppföras utan bygglov om skydden:

 • inte har en större byggnadsarea än 15,0 m²,
 • inte har en taknockshöjd som överstiger 3,0 m.

Väderskydden får inte placeras i anslutning till ett annat väderskydd för att det ska vara bygglovsbefriat.

Solceller och solfångare

Utanför detaljplanelagt område behöver du normalt inte bygglov att sätta upp solenergianläggningar på byggnader.

Inom detaljplanerat område krävs det inte bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form. I vissa fall krävs bygglov, det beror på vilken typ av byggnad och solenergianläggning det gäller. Läs mer under Solceller och solfångare.

Medgivande från granne

Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Alla grannar som berörs ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behövs medgivande från samtliga fastighetsägare. Medgivandet behöver inte skickas in till bygg- och miljönämnden med undantag för åtgärder som kräver en anmälan. Berörd granne bör medverka vid utsättningen om tveksamheter finns kring fastighetsgränsens placering.

Det är inte alltid möjligt att göra en bygglovsbefriad åtgärd närmare gränsen än 4,5 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna ett medgivande, läs mer om detta under Grannars möjlighet att påverka.

Här kan du hämta blanketten Medgivande från granne vid bygglovsfria åtgärder Pdf, 61.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Du kan behöva söka bygglov ändå

Undantagen från lovplikten gäller inte om åtgärden vidtas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Du kan behöva göra en anmälan

Även om du bygger utan bygglov kan du behöva göra en anmälan för en del åtgärder. Då behöver du ett startbesked för att få påbörja arbetet. Attefallsåtgärder, ändring i bärande konstruktion, installation av vatten och avlopp, installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal är exempel på när du behöver göra en anmälan. Läs mer under Anmälan.

Andra tillstånd kan krävas

Även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara tillstånd för åtgärder inom vägområde eller för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Strandskyddsdispens kan krävas om en åtgärd vidtas inom 100 m från någon sjö eller vattendrag. Läs mer under Strandskydd.

Vad händer om en åtgärd inte har byggts enligt kraven?

Om en bygglovsbefriad åtgärd bryter mot något krav i bygglagstiftningen kan bygg- och miljönämnden ingripa. Det kan vara om något av kraven för lovbefrielse inte uppfylls, till exempel om den står närmare gränsen än 4,5 meter utan medgivande. Det kan även vara om ett krav på placering, utformning eller en teknisk egenskap inte uppfylls. Nämnden kan i vissa fall förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa, till exempel genom rivning.

Om en bygglovsbefriad åtgärd uppförs och den inte uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse är det en olovlig byggnad, så kallat svartbygge. Nämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Nämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa, till exempel genom rivning.