Ingripandebesked

Ett ingripandebesked innebär att bygg- och miljönämnden utreder och ger ett skriftligt besked om det har vidtagits någon åtgärd i strid mot plan- och bygglagstiftningen som motiverar ett ingripande avseende ett byggnadsverk.
Ett ingripandebesked är i första hand till nytta för den som överväger att köpa ett byggnadsverk. Ett ingripandebesked får inte överklagas.

Vad är nyttan med ett ingripandebesked?

Om en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen inte har följts kan byggnadsnämnden ingripa genom ett föreläggande eller förbud. Dessa ingripanden kan gälla andra än den som har utfört den olovliga åtgärden, exempelvis en ny ägare. Det är inte alltid säljaren berättar eller är medveten om det har utförts en åtgärd som kan leda till ingripande. Ett ingripande kan få både praktiska och ekonomiska konsekvenser för köparen. Köparen kan bli tvungen att ta bort det olovliga eller vidta andra åtgärder som till exempel att ändra det uppförda eller betala vite eller byggsanktionsavgift.

Vem kan begära ett ingripandebesked?

Vem som helst kan begära att få ett ingripandebesked och den som begär det behöver inte vara rättsligt berörd.

Ingripandebeskedet är inte bindande

Ett ingripandebesked är inte bindande. Trots att kommunen har lämnat ett felaktigt besked om att det inte har vidtagits någon åtgärd, som föranleder ett ingripande, har kommunen möjlighet att senare besluta om ett ingripande. Skulle ett ingripandebesked vara felaktigt och kommunen sedan ingriper, och någon därmed lider skada, kan detta innebära skadeståndsskyldighet för kommunen enligt skadeståndslagen.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen enligt fastställd taxa.