Ändrad användning

Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du söka bygglov även om du inte behöver ändra något i byggnaden. Bygglov krävs även om du bara ska använda en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Finns en detaljplan för området är det den som styr vilken typ av användning som är tillåten. Förändringen måste vara väsentlig

Exempel på ändrad användning som kräver bygglov

 • från bostad till: Butik, Industri/verkstad, Hotell, Kontor.
 • från förskola till: Bostad, Kontor, Vårdinrättning, Café, Restaurang, butik.
 • från butik till: Restaurang, Pizzeria, Café, Bostad.
 • från industri till: Butik, Kontor, Hotell, Bostad.
 • från kontor till: Bostad, Butik, Hotell, Verkstad.
 • från garage till: Bostad, Industri, Butik.

Exempel på ändringar som inte bedöms så stora att de behöver bygglov

 • från del av bostad till kontor för egen verksamhet.
 • från butik till frisersalong.
 • från förskola till skola.
 • från sommarstuga till helårsbostad.

Observera att även om du inte behöver bygglov för ändringen så kan det du vill göra vara anmälningspliktigt. Läs mer under Anmälan.

Vad ska ansökan innehålla?

När du söker bygglov för ändrad användning ska du skicka in:

 • Ansökan i e-tjänst eller i blankett, se vidare under rubriken Självservice nedan.
 • Situationsplan, redovisa vilken byggnad/byggnader det berör.
 • Fasadritningar (om ändringen innebär påverkan på fasaden).
 • Planritning, redovisa planlösning före och efter åtgärden vidtagits.
 • Förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden, läs mer under Kontrollansvarig.

Om ärendet är av enklare karaktär ska du även skicka med de handlingar som behövs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked samtidigt med beslutet om bygglov. Du ska då även skicka med:

 • Förslag till Kontrollplan, en kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt ska upprättas. Läs mer under Kontrollplan.
 • Andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, ofta krävs en brandskyddsbeskrivning som beskriver byggnadens brandskydd.

Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen för mer information om vad som krävs i ditt ärende.En beskrivning av de olika ritningstyperna och exempel på dessa hittar du under Ritningar.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet. 

När måste jag vara klar?

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från datum för beslut. Om tiden har gått ut måste du söka nytt bygglov.

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört. Läs mer om detta under Startbesked och Slutbesked.