Takskyddsanordningar

För att förebygga olyckor på tak finns krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten på tak utförs.

Installationer på tak som behöver tillsyn såsom skorstenar och imkanaler, ska vara möjliga ta sig fram till utan att olycksrisk föreligger. Hela tillträdesvägen till skorstenen ska vara försedd med säkerhetsanordningar för att förhindra olyckor.

Tillträdes- och skyddsanordningarna ska ha tillräcklig hållfasthet och styvhet och utföras av beständigt material. Infästningar ska också ske i bärande konstruktioner eller i andra byggnadsdelar som har tillräcklig hållfasthet. Detta ska kontrolleras av sakkunnig, lämpligen genom skorstensfejarmästare.

Föreskrifter och lagar om taksäkerhet

Föreskrifter om tillträdes- och skyddsanordningar på tak finns i Boverkets byggregler (BBR), BFS 2011:6 kapitel 8:24. Taksäkerheten styrs av flera lagar och förordningar:

  • Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900)
  • Plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338)
  • Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (SFS 2003:778)
  • Arbetsmiljölagen, AML (SFS 1977:1160)

Fastighetsägarens/byggherrens ansvar

Det är den (fastighetsägaren/byggherren) som för egen räkning monterar eller låter montera takskyddsanordningar som ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna.

Om kraven inte uppfylls

Om byggnadens ägare inte ser till att nödvändiga åtgärder utförs, eller underlåter att avhjälpa brister, kan Bygg- och miljönämnden med stöd bestämmelserna i 11:e kapitlet i Plan- och bygglagen förelägga ägaren att vidta åtgärder. Föreläggandet får förenas med vite om det inte följs.