Anmälan

Alla åtgärder kräver inte bygglov men det kan ändå krävas en anmälan för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller vissa krav.

Handläggning av en anmälan är densamma som för ett bygglov med undantaget att inget beslut om lov tas.

Åtgärder som kräver anmälan

 • du uppför eller bygger till ett Attefallshus.
 • du ändrar en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus.
 • gör en mindre tillbyggnad på högst 15 m².
 • du bygger takkupor på ett en- och tvåbostadshus.
 • du ändrar en byggnad som innebär att konstruktionen av bärande delar berörs.
 • du installerar eller gör en väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
 • du gör en installation eller väsentligt ändrar en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • du inreder ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • du river en byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplan.
 • du gör en ändring av en byggnad så det väsentligt påverkar brandskyddet.
 • du ska underhålla en byggnad med särskilt bevarandevärde.
 • du gör en nybyggnad eller väsentlig ändring av ett mindre vindkraftverk.

När du gör en anmälan för en åtgärd av enklare karaktär till exempel en mindre tillbyggnad där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig ska du skicka in de handlingar som krävs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked direkt.

Vad ska ingå i en anmälan?

I vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, kontakta bygg- och miljökontoret för mer information.

Om du ska installera en eldstad och/eller rökkanal ska du läsa under Kaminer och andra eldstäder för att se vad du behöver skicka in för handlingar.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet.

En beskrivning av de olika ritningstyperna och exempel på dessa hittar du under Ritningar.

När kan du börja bygga?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört. Läs mer om detta under Startbesked och Slutbesked.