Strandskydd

Längs sjöar och vattendrag i Sverige är stränderna skyddade av det så kallade strandskyddet. Det gäller 100 meter från stranden både på land och i vatten. Strandskyddet har till uppgift att göra det möjligt för allmänheten att vistas längs stränderna och att bevara bra livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Därför är det viktigt att du kollar om du måste söka dispens från strandskyddet när du tänker göra någon åtgärd i närheten av vatten. Att göra åtgärder i vatten kan även kräva tillstånd för vattenverksamhet från länsstyrelsen.

Förbjudna åtgärder

 1. bygga nya byggnader (även flyttbara konstruktioner kan anses som byggnader, till exempel husvagnar och husbåtar som står uppställda längre än 5 veckor).
 2. bygga om eller ändra användningen av en byggnad, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (till exempel inreda ett båthus för boende).
 3. utföra anläggningar eller anordningar (till exempel staket, grillplatser, lekplatser, vägar, trädgårdsgångar, flaggstänger, trädgårdsland, parkeringsplatser, campingplatser, bryggor, pirar och anordningar för upptagning av båtar), om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 4. gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1, 2 och 3 (till exempel trädfällning, schaktning, sprängning eller anläggande av väg).
 5. göra en tillbyggnad, om tillbyggnaden är stor och påverkar hemfridszonen och därigenom också allmänhetens tillgång till strandområdet.
 6. på annat sätt göra något som väsentligt kan förändra livsvillkoren för djur- och växtarter.

Vad krävs för dispens?

Kommunen kan ge dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl. Länsstyrelsen prövar alla dispenser som kommunen ger.

De särskilda skäl man får använda är de som står i miljöbalken 7 kap. 18 c § . Läs mer om strandskydd och de särskilda skäl som finns för att få dispens på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om man får dispens ska man normalt bygga så att allmänheten kan passera närmast vattnet. En zon på ca 25 meter ska lämnas fri mellan tomtplatsavgränsning och strand.

Lättnader från strandskyddet i vissa områden

Inom ett område som kommunen i sin översiktsplan pekat ut som ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge (LIS) finns lättnader från strandskyddet.

Där får man även använda de särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap 18 d §, vilket är:

 • Det kan vara att en byggnad, anläggning eller verksamhet som långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden.
 • Om det gäller en- eller tvåbostadshus, att de uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse (ca 200 meter från närmast befintliga bostadshus).

Syftet är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden. Det handlar om att skapa arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på platsen. Läs mer om strandskydd i LIS-områden på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att se om din fastighet ligger inom ett LIS-område kan du läsa mer i kommunens översiktsplan. LIS-områdena kan även sökas fram i kommunens Bygg- och exploateringskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad ska ansökan om strandskyddsdispens innehålla?

Följande behövs när du söker strandskyddsdispens:

 • Ansökan i e-tjänst eller i blankett, se vidare under rubriken Självservice nedan.
 • Bifoga en situationsplan (karta) där byggnaden, anläggningen eller åtgärden är markerad.

Undantag från strandskyddet

Länsstyrelsen har fattat beslut om undantag från strandskydd för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad:

 1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter (detta gäller hela komplementbyggnaden inklusive altaner med mera), och
 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Om det inte finns ett beslut med en tomtplatsavgränsning gäller bara punkt 1. Finns det ett beslut med en tomtplatsavgränsning gäller både punkt 1 och 2.

Förbud gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.

Upphävande av strandskyddet

Vid små sjöar och vid ett litet vattendrag har Länsstyrelsen möjlighet att upphäva strandskyddet.

 • Små sjöar - de som är omkring (100 x 100 meter).
 • Litet vattendrag – de som är omkring 2 meter eller smalare vid normalt vattenstånd.

Bedömning görs i varje enskilt fall. Läs mer om det på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra tillstånd som kan krävas - vattenverksamhet

Förutom strandskyddsdispens kan det även behövas tillstånd för vattenverksamhet. Tillstånd för vattenverksamhet söks hos länsstyrelsen. För mer info se länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på vanliga vattenverksamheter är:

 • anläggning av dammar, pirar, bryggor som pålas fast.
 • vägtrummor.
 • erosionsskydd i vattendrag.
 • broar.
 • grävning och muddring.
 • rensning i vattendrag.
 • dikning.
 • uttag av vatten för till exempel bevattning.
 • utläggning av undervattenskablar.
 • bortledning av grundvatten.
 • vattennivåreglering i sjöar.