Areor, våningar och höjder

När du ska göra förändringar inom din fastighet kan du mötas av många uttryck som du kanske inte känner igen. För att du ska kunna bifoga handlingar och lämna korrekt uträknade uppgifter kommer här en kort förklaring till de olika begreppen samt en beskrivning på hur man mäter enligt dagens svenska standard.

Byggnadsarea (BYA)

Bild som visar exempel på byggnadsarea.

Byggnadsarean är den yta som en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar som till exempel taksprång, balkonger, burspråk och skärmtak som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark. Det är ytterväggarnas utsida eller konstruktionens utsida som räknas. Ett enplanshus och ett tvåbostadshus med samma yttermått har alltså samma byggnadsarea.

Byggnadsarean finns ofta med som en bestämmelse i detaljplanen. Den tillåtna byggnadsarean brukar ofta anges i procent av tomtarean. Tänk på att carport och skärmtak (som är öppenarea) räknas in i byggnadsarean.

Vid beräkning av byggnadsarea ska inte följande räknas in:

  • Normalt takutsprång.
  • Yttertrappa vid entré.
  • Mindre skärmtak i anslutning till entré.
  • Balkonger/uteplatser över 5 meter från marknivån.
  • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån, till exempel källaryttertrappa.

Öppenarea (OPA)

Bild som visar exempel på öppenarea.

Öppenarea räknas på ytor som är helt öppna och inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad, som till exempel en carport. Arean räknas till omslutande byggnadsdelars utsida eller motsvarande mätbar begränsning. Öppenarean är en del av byggnadsarean.

Bruttoarea (BTA)

Bild som visar exempel på bruttoarea.

Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar av våningsplan som begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida. Väggar, trappor och inredning som köksskåp och garderober ska räknas in. Arean på en våning med snedtak räknas på den yta som har en takhöjd på 1,9 meter eller mer. Utöver den ytan räknas även ytan som är 0,6 meter in mot väggen. Bruttoarea ligger tillsammans med öppenarea till grund för beräkningen av bygglovsavgiften.

Våningar

Bild som visar exempel på våningar.

En våning är ett utrymme i en byggnad som avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv. Som våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas om byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för bjälklagets översida. Som våning räknas även källare om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Totalhöjd, nockhöjd och byggnadshöjd

Bild som visar exempel på byggnadens höjder.
  • Totalhöjden mäts till byggnadens högsta punkt från den blivande markens medelnivå invid byggnaden. Skorsten eller liknande som upptar en yta räknas med.
  • Nockhöjden mäts från den blivande markens medelnivå invid byggnaden till nocken på byggnadens tak. Skorsten eller liknande som upptar en yta räknas inte in i nockhöjden.
  • Byggnadshöjden mäts i skärningen mellan fasadplanet (ytterväggen) och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. För ett sadeltak utan takkupa blir byggnadshöjden skärningspunkten mellan yterväggen och takets överkant. Om takkupa eller liknande finns påverkar det byggnadshöjden.

Byggnadshöjden ska räknas från den blivande markens medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än 6 meter från allmän plats, till exempel en gata ska beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten.