Kaminer och andra eldstäder

Om du ska installera en ny eldstad som exempelvis en braskamin, panna eller liknande med tillhörande rökkanal/skorsten ska du göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Exempel på arbeten behöver anmälas

 • Installation av ny rökkanal/skorsten
 • Installation av ny eldstad, exempelvis braskamin eller vedspis
 • installation av braskassett i öppen spis
 • byte av bränsleslag i befintlig eldstad
 • byte av eldstadstyp

Om du vill byta ut din befintliga eldstad ska du även göra en anmälan om

 • den nya eldstaden är tyngre och påverkar byggnadens konstruktion
 • bytet medför murningsarbete

Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ, storlek, effekt, rökgastemperatur och anslutning till rökkanal är inte anmälningspliktigt. Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från Bygg- och miljönämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av sakkunnig (oftast sotaren).

I Boverkets byggregler finns bestämmelser om högsta tillåtna värden för utsläpp och lägsta tillåtna verkningsgrad för eldstäder. Det finns även bestämmelser över utförandet, till exempel minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, eldstadsplan, täthet med mera. Skorstenshöjden bör vara minst 1 meter över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken blir till olägenhet för omgivningen. För att sotaren skall kunna utföra sitt arbete behövs takskyddsanordningar som till exempel stegar, glidskydd med mera.

Vi rekommenderar att du kontaktar sotaren Länk till annan webbplats. innan installationen för råd och tips.

Vad ska skickas in?

Anmälan om installation av eldstad och rökkanal i e-tjänst eller i blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
När du gör anmälan ska följande handlingar bifogas:

 • Planritning* av huset där eldstaden ritas in. Lämplig skala är 1:100.
 • Fasadritning (gavel)** där skorstenen ritas in. Lämplig skala är 1:100.
 • Karta*** där byggnaden som eldstaden eller skorstenen ska installeras i är markerad. 
 • Prestandadeklaration/teknisk beskrivning**** för eldstaden och/eller skorstenen.
  För eldstaden ska bl.a. verkningsgraden och värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) framgå.
 • Förslag till kontrollplan. Exempel på kontrollplan för installation av eldstad/rökkanal som kan bifogas i anmälan finns tillsammans med e-tjänsten/blanketten.

* Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig skorsten kan du istället för en planritning bifoga ett foto över platsen där eldstaden ska placeras.
** Om du ska ansluta din eldstad till en befintlig skorsten behöver du inte bifoga en fasadritning.
*** Om byggnaden där eldstaden/skorstenen ska installeras har en egen adress behöver ingen karta bifogas.
**** Om anmälan avser en vedspis/köksspis främst avsedd för matlagning, kakelugn, öppen spis, sättugn eller ett bastuaggregat behöver inte en prestandadeklaration på eldstaden bifogas. Detta kan också gälla om anmälan avser en återinstallation av en äldre eldstad i en äldre byggnad där kraven kan anpassas till byggnadens ålder och karaktär. I så fall ska en beskrivning och foton på både eldstaden och byggnaden bifogas. Bygg- och miljönämnden bedömer i varje enskilt fall.

Vad krävs för installation?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet. Startbeskedet gäller i två år. Arbetet måste färdigställas inom den tiden annars måste du göra en ny anmälan.

När arbetet är klart ska en sakkunnig (oftast sotaren) kontrollera att hela installationen utförts på rätt sätt. Med hela installationen menas att även takskyddsanordningarna det vill säga takstegar, glidskydd med mera ska vara godkända och korrekt monterade. Den sakkunnige utfärdar ett besiktningsprotokoll efter besiktningen.

Du måste ha ett slutbesked för eldstaden. Slutbesked kan ges när installationen är helt godkänd och kontrollplanen är ifylld, signerad och inskickad till bygg- och miljöförvaltningen.

När kan du börja elda?

Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av sakkunnig (ofta sotaren).