Riva, rivningslov

Om du vill riva en bygglovspliktig byggnad eller en del av en sådan byggnad inom detaljplanerat område måste du söka rivningslov.

Om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad utanför område med detaljplan ska du göra en rivningsanmälan. Komplementbyggnader, skärmtak och en liten tillbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus är undantaget från anmälningsplikten. Ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk eller annan liknande näring är också undantaget.

Inventering och rivningsplan

Inför alla rivningar ska en inventering göras av vilket farligt avfall och annat avfall som rivningen ger upphov till. Inventeringen bör göras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Detta ska redovisas i en rivningsplan. I den ska du också uppge hur rivningen ska utföras och hur du ska hantera och omhänderta rivningsavfallet.

Om det är en rivning av en mindre byggnad där förekomsten av farligt avfall är mycket begränsat kan du få ansvara för inventeringen och rivningen själv. Är det en större rivning krävs oftast en certifierad kontrollansvarig. Det är då den kontrollansvarige som ska se till att inventeringen görs och att en rivningsplan samt kontrollplan upprättas.

Vad ska ansökan eller anmälan innehålla?

När du söker rivningslov eller gör en rivningsanmälan ska du använda:

  • Ansökan eller anmälan i e-tjänst eller i blankett, se vidare under rubriken Självservice nedan.
  • Situationsplan där byggnaden du tänker riva är markerad.
  • Rivningsplan
  • Om det är en rivning av en mindre byggnad där förekomsten av farligt avfall är mycket
    begränsat, har kommunen ett exempel på en kombinerad "Rivnings- och kontrollplan, enkla ärenden" som finns tillsammans med e-tjänsten/blanketten. Läs även under Kontrollplan Länk till annan webbplats..
  • Förslag på kontrollansvarig, om det är en större rivning. Läs även under Kontrollansvarig.

När kan du börja riva?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja rivningen och du måste alltid ha ett slutbesked efter avslutad rivning. Läs mer om detta under Startbesked och Slutbesked.

När du fått ett rivningslov måste rivningen påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från det datum lovet vunnit laga kraft. Om tiden har gått ut måste du söka nytt rivningslov.

När du gjort en rivningsanmälan och fått ett startbesked måste du vara klar med rivningen inom startbeskedets giltighetstid annars måste ett nytt startbesked utfärdas. Startbeskedet för en anmälan gäller i två år.