Bygglov

Det krävs oftast bygglov om du ska bygga nytt, göra en tillbyggnad eller göra någon annan ändring av en byggnad. Vissa typer av anläggningar kräver bygglov men också skyltar och ljusanordningar.

Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten, speciellt om du har ett en- eller tvåbostadshus. Läs mer om det under Bygglovsbefriade åtgärder.

Vid prövning av bygglov inom detaljplanelagt område prövas om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen och att det som byggs placeras och utformas på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler.

Vid prövning av bygglov utanför detaljplanelagt område görs även en lokaliseringsprövning. Det är en prövning om åtgärden överhuvudtaget är lämplig i området (kompletteringsåtgärder till en- och tvåbostadshus undantaget).

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att bygg- och miljönämnden prövar om den aktuella åtgärden kan tillåtas på platsen. Läs mer under Förhandsbesked.

Var de planlagda områdena i kommunen finns och vad som gäller där kan du läsa om under Detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Du kan behöva göra en anmälan när inte bygglov krävs. Läs mer under Anmälan.

Åtgärder som kräver bygglov

 • nybyggnad (även flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats),
 • tillbyggnad d.v.s. en ändring som ökar en byggnads volym,
 • en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål, läs mer under Ändrad användning,
 • att i byggnaden inreda en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller att byggnadens yttre avsevärt påverkas på annat sätt (gäller bara inom detaljplan),
 • vissa typer av anläggningar t.ex. murar, plank, parkeringsplatser, cisterner, upplag och materialgårdar,
 • att sätta upp/ändra vissa typer av skyltar eller en ljusanordning (gäller bara inom detaljplan). Tillstånd kan krävas utanför detaljplan, läs mer under Skyltar och ljusanordningar.

När kan du börja bygga?

Du måste alltid ha ett startbesked innan du får påbörja arbetet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört. Läs mer om detta under Startbesked och Slutbesked.

Du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år. Om tiden har gått ut måste du söka nytt bygglov.

Andra tillstånd kan krävas

Även andra typer av lov eller tillstånd kan vara aktuella att söka.

 • Strandskyddsdispens behövs om du ska bygga inom 100 meter från någon sjö eller vattendrag. Läs mer under Strandskydd.
 • Rivningslov eller rivningsanmälan kan behövas om du ska riva en byggnad eller en del av byggnad i samband med bygglovet. Läs mer under Riva, rivningslov.

Vad ska ingå i en bygglovsansökan?

Om du söker bygglov för en mindre tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, eller om du söker bygglov för en komplementbyggnad, ska du även skicka med de handlingar som behövs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked samtidigt med beslutet om bygglov. Du ska då även skicka med:

 • Förslag till kontrollplan. Läs mer under Kontrollplan, exempel på kontrollplaner finns där.
 • Andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan vara till exempel teknisk beskrivning, konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar, brandskyddsbeskrivning.

I vissa ärenden krävs inte alla ovanstående handlingar, tag kontakt med bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet.

En beskrivning av de olika ritningstyperna och exempel på dessa hittar du under Ritningar.