Svartbygge, olovligt byggande

Om någon åtgärd är utförd utan beviljat bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal. Det är också olovligt att påbörja en åtgärd utan startbesked eller att ta något i bruk innan slutbesked har utfärdats.

Bygg- och miljöförvaltningen får ofta kännedom om det som utförts olovligt, dels genom att vi ofta är ute och besöker fastigheter runt om i kommunen i olika ärenden, dels genom anmälningar från allmänheten. Ibland får vi genom andra myndigheter information som visar på att en olovlig åtgärd har utförts.

Vad händer om "svartbygge" upptäcks?

Detta händer då en åtgärd bedöms som olovlig:

  • Ett brev skickas till fastighetsägaren med information om vad som gäller och där denne också ges tillfälle att förklara vad som hänt, avsetts och gjorts. Därefter tas ett beslut om kommunen ska ingripa eller inte.
  • Om det är sannolikt att lov kan beviljas i efterhand uppmanas fastighetsägaren att söka detta. Därefter sker en vanlig lovprövning där eventuella sakägare hörs. Vid lov som beviljas i efterhand tillkommer en byggsanktionsavgift.
  • Om det uppförda inte kan beviljas lov i efterhand kan Bygg- och miljönämnden kräva att rättelse görs, det vill säga återställa det som uppförts olovligt till ursprungligt skick. Till exempel riva det som byggts. Görs rättelse tas ingen byggsanktionsavgift ut.

Byggsanktionsavgifter

Bygg- och miljönämnden måste, enligt plan- och bygglagen, ta ut en byggsanktionsavgift för olovligt byggande.

Byggsanktionsavgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet. Avgiften ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den.

Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Byggsanktionsavgift kan inte tas ut om bygg- och miljönämnden inte låtit den som byggt olovligt, fått möjlighet att yttrande sig inom 5 år efter överträdelsen.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan bygg- och miljönämnden inte ingripa eller begära rättelse. Tioårsregel gäller inte när man ändrat användningen av en bostadslägenhet för väsentligt annat ändamål, till exempel kontor eller hantverk.

Strandskydd

Vad det gäller strandskyddsreglerna finns det ingen preskriptionstid. Tillsynsmyndigheten kan alltså agera över en utförd åtgärd som skulle krävt strandskyddsdispens för länge sedan. Strandskyddsdispens kan ibland sökas i efterhand men beviljas inte den kan åtgärden behöva återställas till ursprungligt skick. Till exempel genom att riva det som byggts.

Anmäla olovligt byggande

Du kan göra en anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen om du misstänker olovligt byggande. En anmälan kan göras per telefon, brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt i följande blankett;

I anmälan bör du uppge:

  • vilken fastighet eller adress det handlar om.
  • vad som uppförs eller har uppförts.
  • exakt vad det är du anmäler.
  • en detaljrik beskrivning, uppge gärna mått, utseende och avstånd till gränser, bifoga gärna bilder och en karta/situationsplan.

Du kan alltid välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du skickar e-post och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen. Alla handlingar som kommer in till kommunen är offentliga.

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Om det behövs skickar vi även kopior på inkommen information till den som anmält åtgärden. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet.