Villkorsbesked

Ett villkorsbesked beskriver vilka krav som kommer att ställas angående byggnadsverkets lämplighet, utformning och tillgänglighet i samband med kommande bygglovsansökan. Beskedet är endast vägledande och kommunen kan ändra sin bedömning under bygglovsprocessen. Ett villkorsbesked får inte överklagas.

Vad är nyttan med ett villkorsbesked?

Villkorsbesked används främst vid ombyggnad och när man ändrar användningen av en byggnad. Prövningen gäller om lagkraven ska gälla för hela byggnaden eller den del som byggs om. Vid en ombyggnad kan det ställas krav på exempelvis tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden. Därför är det ofta intressant för dig som ska bygga att veta i vilken omfattning bygg- och miljönämnden bedömer att krav ska ställas.

Kommunen kan ofta inte bestämma det utan att göra en noggrann genomgång i samband med bygglovsansökan. Samtidigt kan bedömningen vara helt avgörande för vad det kommer att kosta och om du tycker det är värt kostnaden.

Vad ska en begäran om villkorsbesked innehålla?

En begäran om villkorsbesked görs på samma blankett som bygglovsansökan. De ritningar och handlingar som behövs för bedömningen av ärendet ska också skickas med.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen enligt fastställd taxa.