Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Ägaren till en byggnad ansvarar för att funktionskontroll av ventilationssystemet utförs. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Byggnadens ägare utser den som ska göra kontrollen.

Syftet med kontrollen är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnaden och se till att ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett.

OVK ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången, så kallad första besiktning. Sedan ska kontrollen ske regelbundet vid återkommande tillfällen, så kallad återkommande besiktning. Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Undantag

Återkommande funktionskontroll gäller inte:

 • en- och tvåbostadshus (när ett nytt system med FT-, FX- eller FTX-ventilation installeras ska en första besiktning göras innan systemet tas i bruk).
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförbar näring.
 • industribyggnader (ev. kontors- och personalutrymmen i byggnaden ska kontrolleras).
 • byggnader avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Första besiktning

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
 • ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande besiktning

Vid den återkommande besiktningen ska det kontrolleras att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
 • ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett.
 • undersökning av vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Besiktningsintervall, återkommande besiktning

Vart 3:e år:

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT eller FTX-ventilation.
 • Kontors- och personalutrymmen med FT eller FTX-ventilation i industribyggnader.

Vart 6:e år:

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F-, FX-ventilation.
 • Kontors- och personalutrymmen med S-, F- eller FX-ventilation i industribyggnader.

Förkortningar:

 • S-ventilation = självdragsventilation.
 • F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vem får utföra OVK?

Kontrollen får endast göras av sakkunniga funktionskontrollanter som är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Vilka är certifierade kontrollanter?

Vilka som är certifierade kontrollanter i din närhet hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Där kan du söka kontrollanter inom olika län.

Var finns information om kontrollen är gjord eller inte?

I första hand hos fastighetsägaren. Hyresvärden har skyldighet att sätta upp information på väl synlig plats i fastigheten om att ventilationskontrollen är genomförd. Resultatet av kontrollen ska framgå, det vill säga om systemet är godkänt eller inte. Du kan även vända dig till bygg- och miljöförvaltningen vid frågor om detta.

Vad kan du göra om hyresvärden inte åtgärdar fel som upptäcks vid en ventilationskontroll?

Kommunens bygg- och miljönämnd kan kräva av hyresvärden att han eller hon åtgärdar bristerna. Om inget sker kan nämnden med vite ålägga hyresvärden att genomföra åtgärderna. Är det allvarliga brister kan man vända sig till bygg- och miljöförvaltningen. Allvarliga brister kan nämligen klassas som "olägenhet för människors hälsa".

Vad gör du om hyresvärden vägrar lämna ut protokollet från ventilationskontrollen?

Vänd dig till bygg- och miljöförvaltningen och begär att få ta del av protokollet.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har ansvar att kontrollera att fastighetsägaren utför sin lagstadgade kontroll.