Avgifter, taxor

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked medmera betalar den som söker en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek beror på hur lång tid det i genomsnitt tar att handlägga ärendetypen. Det beror på flera faktorer, till exempel vad som ska byggas, om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och om det som ska byggas stämmer överens med gällande detaljplan.

För vissa ärenden går det inte att beräkna en genomsnittlig handläggningstid, där tas avgiften ut som timdebitering.