Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov kan du först ansöka om ett förhandsbesked innan ansökan om bygglov görs. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats du tänkt dig.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet berättar om bygg- och miljönämnden anser att platsen är lämplig att bebygga utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked, om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked. Ett förhandsbesked är ofta förenat med vissa villkor, till exempel hur huset ska utformas så att det passar in i omgivningen eller att infarten måste ligga på ett visst ställe för att vara trafiksäker.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Bygg- och miljönämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning.

Om du fått ett positivt förhandsbesked får du inte börja bygga förrän du har fått både bygglov och startbesked.

Det finns inget krav på förhandsbesked utan det är frivilligt att söka ett sådant. Man kan alltså ansöka om bygglov utan att först ansöka om förhandsbesked.

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt fastställd taxa.
Se avgifter, taxor för mer information.

Vad prövas i förhandsbeskedet?

Prövningen görs mot kraven i plan- och bygglagen och riktlinjerna i kommunens översiktsplan. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Strandskyddsdispens kan krävas

Om du vill bygga inom strandskyddsområde så måste kommunen göra en prövning för att se om du kan få dispens. Läs mer om detta under Strandskydd. Du får betala en särskild avgift för prövningen av strandskyddsdispensen.

När ansöker man om förhandsbesked?

Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område. Om man vill stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att först söka förhandsbesked eftersom detta underlättar lantmäteriets handläggning.

När ska man inte ansöka om förhandsbesked?

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom förutsättningarna regleras i planen och du kan istället ansöka om bygglov direkt.

Vilka handlingar behövs för en ansökan om förhandsbesked?

När du söker förhandsbesked ska du skicka in: