Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

När krävs färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd ska finnas när en entreprenör för en konsuments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus. Det behövs alltså inte för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus. Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det krävs ett sådant, men det tecknas ofta av entreprenören. Finns det flera entreprenörer krävs färdigställandeskydd för varje avtal.

För småhus ska färdigställandeskydd finnas vid:

  • nybyggnad.
  • tillbyggnad, om det finns behov av ett sådant skydd.
  • åtgärd som är anmälningspliktig om det finns behov av ett sådant skydd. 

När krävs inte färdigställandeskydd?

Kravet på färdigställandeskydd gäller enbart när åtgärden utförs av en utomstående entreprenör för en konsuments räkning. Något färdigställandeskydd behöver därför inte finnas när entreprenören/näringsidkare uppför huset åt sig själv oavsett om han eller hon senare avser att sälja vidare det till en konsument eller inte. Färdigställandeskydd behövs inte heller när en konsument själv utför åtgärden utan att anlita någon entreprenör, så kallad självbyggare. För småhus krävs heller inte färdigställandeskydd för bygglovsbefriade åtgärder.

Bygg- och miljönämnden prövar behovet i vissa fall

Bygg- och miljönämnden ska pröva behovet av färdigställandeskydd i följande fall:

  • nybyggnad av småhus som inte ska användas för permanent bruk.
  • tillbyggnad av småhus.
  • anmälningspliktig åtgärd som rör småhus.

I dessa fall får bygg- och miljönämnden besluta att något färdigställandeskydd inte behövs. I övriga fall ska det alltid finnas.