Försäljning av tobak och liknande produkter

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Tillståndsplikten gäller både den som säljer direkt till konsument (detaljhandel) och den som säljer till andra handlare (partihandel).

Ansökan om tillstånd

Tillståndsplikten gäller både den som säljer direkt till konsument (detaljhandel) och den som säljer till andra handlare (partihandel). Med tobaksvaror avses bland annat cigaretter, rulltobak, tobak för vattenpipa, andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak, rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Ansökan görs i e-tjänster längre ner på sidan under Självservice.

Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter bör du som näringsidkare känna till följande:

 • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktig
 • Det ska finnas ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. Detta ska bifogas till din anmälan.
 • Information om utformningen av egenkontrollprogram kommer vid reglering i förordning och föreskrifter.
 • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.
 • En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning.
 • Förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration, produkten ska vara anmäld och uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten samt krav på produktens innehåll.
 • Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.
 • En tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden, förbud och varningar som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Tillsynsmyndigheter

Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försälljningsställerna. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även biträda kommunerna med information och råd samt främje samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheterna och andra.

Folkhälsomyndighetens webb Länk till annan webbplats. kan du läsa mer information om tobaksfria nikotinprodukter.

Tobak och tobaksliknande produkter

Du som säljer tobak och tobaksliknade produkter svaror ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, bland annat ställs följande krav:

 • Du som säljer tobaksvaror måste förvissa dig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta.
 • Tobaksvaror måste bland annat vara försedda med hälsovarningar på svenska.
 • Du måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll och tillsyn

Du som säljer tobaksvaror ska hålla dig uppdaterad om reglerna för försäljning av tobaksvaror och informera din personal om dem. Du ska också skriva ner hur kontrollen av verksamheten går till hos er. Den beskrivningen kallas egenkontrollprogram och ska vara anpassad för din verksamhet. Egenkontrollprogrammet bör bland annat innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, langning, marknadsföring och märkning av tobaksvaror.

Det är du som företagare som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram och att din personal har tillräckligt med kunskaper om vad som gäller vid försäljning.

Kommunen och Polismyndigheten kan när som helst kontrollera verksamheten, det kallas för tillsyn. För partihandel kan även Folkhälsomyndigheten göra tillsynsbesök.

Läs mer via länken Vägedning för egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror här nedan (Folkhälsomyndigheten.se)

Så ansöker du

Du ska ansöka via e-tjänst hos den kommun där ditt försäljningsställe finns. Med din ansökan måste du skicka ett egenkontrollprogram. Om du inte har ett försäljningsställe, exempelvis om du enbart säljer över Internet, ska du lämna in ansökan till den kommun där ditt företag har sitt säte. Saknar företaget säte i Sverige ska du lämna in din ansökan till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Ansökan görs i e-tjänster längre ner på sidan under Självservice.

Prövning

När du söker tillstånd om att sälja tobak måste din kommun, enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), granska att du är ekonomiskt skötsam och inte kopplad till någon brottslig verksamhet. För att göra det kan kommunen begära in uppgifter från andra myndigheter, till exempel Skatteverket och Polisen.

Kommunen prövar din lämplighet genom att bland annat hämta uppgifter om dig från Kronofogden och Polismyndigheten samt för partihandel även från Tullverket. Även personer med betydande inflytande i bolaget utreds, till exempel finansiärer, vd och bolagsdelägare. Kommunen vill också se uppgifter från Skatteverket, som du eller berörd person själv måste begära ut från Skatteverket.

Avgifter

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan samt avgifter för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning. Se vidare i riktlinjerna för Bräcke-Ånges bygg-och miljönämd.

Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen. Uppgifter som ska anmälas kan till exempel vara:

 • Ändrade kontaktuppgifter
 • Ändrade ägar- eller bolagsförhållanden (glöm inte att meddela ändringar i styrelsen även till Bolagsverket - använd gärna verksamt.se)
 • Ändrat egenkontrollprogram
 • Avbrott av tobaksförsäljning
 • Avslut av tobaksförsäljning

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. Den som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska själv kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Läs även mer hos verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Rökfria miljöer

I rökfria miljöer är det förbjudet att:

Det är förbjudet att röka i offentliga miljöer som till exempel skolor, sjukvårdslokaler, butiker och kollektivtrafik. Förbudet gäller även restauranger och kaféer där det serveras mat och dryck, samt på uteserveringar.

Som verksamhetsutövare ska du se till att:

- Inte ha askkoppar
- Ha tydliga skyltar
- Personalen vet vilka regler som gäller
- Personalen säger till gäster som röker.

I rökfria miljöer är det förbjudet att:

- Röka tobak
- Röka örtprodukter
- Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
- Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis vattenpipa
- Inhalera tobak som förångas eller upphettas på annat sätt

Ansvar

Det är ägaren till serveringen eller som hyr lokalen som är ansvarig för att följa lagstiftningen kring tobak. Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig.

Lagstöd
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om rökfria miljöer:
Rökfria miljöer med stöd i lagen — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxa och riktlinjer