Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Om du planerar att starta en miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till kommunen eller behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen. Ibland krävs även tillstånd från räddningstjänsten.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet (blankett) Pdf, 221.1 kB.

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats. regleras vilka verksamheter som kräver anmälan eller tillstånd. För verksamheter som betecknas med A eller B i Miljöprövningsförordningen krävs tillstånd hos Miljödomstolen respektive Länsstyrelsen. För verksamheter med beteckningen C krävs en anmälan till kommunen.

Exempel på vanliga anmälnings- eller tillståndpliktiga verksamheter:

Återanvändning av bygg- och rivningsmassor

Att återanvända rivningsavfall såsom tegel, betong och cement för anläggningsändamål, exempelvis till att fylla ut ett markområde kräver anmälan till bygg- och miljövaltningen. Ett krav för tillstånd är att massorna inte är mer än ringa förorenade och att uppläggningsplatsens kan bedömas som lämplig för massorna. 

Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål (blankett) Pdf, 277.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Att använda helt rena jord, sand eller stenmassor kräver inget tipptillstånd.

Kom ihåg att det även kan krävas marklov om markens höjdläge ändras med mer än ± 0,5 meter inom ett område med detaljplan. Om du sökt och fått bygglov ingår marklov i bygglovet.

Mellanlagring av timmer

Att mellanlagra timmer kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt. Se miljöprövningsförordningens kapitel 8 § om lagring av timmer Länk till annan webbplats.

Det kan även krävas bygglov för upplag.

Mellanlagring av avfall

Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger mellan 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 10 000 ton avfall ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Mellanlagrar du jord, byggavfall och annat avfall som inte är förorenat med farliga ämnen krävs en anmälan om detta till bygg- och miljönämnden. Rör det sig om större mängder eller längre tids förvaring måste du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Glömmer du anmäla kan detta ge en miljösanktionsavgift.

Du får mellanlagra avfall på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport utan att anmäla eller söka tillstånd om detta.

Om du däremot vill mellanlagra avfallet någon annanstans än där det uppstår och det rör sig om mer än 10 ton vid något enstaka tillfälle, så kallas detta en C-verksamhet med klassningskod 90.40. Då ska du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Villkoren för avfallet är:

  • avfallet ska inte vara farligt avfall och
  • mängden avfall som mellanlagras ska vara mer än 10 ton, men mindre än 10 000 ton avfall vid något enskilt tillfälle och att
  • avfallet inte får lagras under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

Mindre mängder än 10 ton vid något tillfälle behöver du som sagt inte anmäla alls. Ingår det farliga ämnen i avfallet kallas avfallet "farligt avfall" och då är reglerna för mellanlagring något strängare och då måste du även anmäla mindre mängder.

Gräva i förorenade områden

I Ånge kommun finns flera områden som är eller misstänks vara förorenade. Ofta handlar om områden där det tidigare funnits förorenade verksamheter, exempelvis industrier eller bensinstationer. Att gräva eller schakta i sådana områden kräver först provtagning och om föroreningar finns sanering. Efterbehandling (sanering) av ett område är anmälningspliktigt, enligt miljöbalken.

Anmälan om sanering av förorenat område (blankett) Pdf, 129.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om en förorening upptäcks ska Bygg- och miljökontoret snarast underrättas oavsett om området tidigare ansetts förorenat.

Cisterner

Om du har en mindre villatank eller en cistern för bensin eller diesel på din gård, är det du som ägare av cisternen som är ansvarig för att lagringen sker på ett säkert sätt.

Vid nya installationer av cisterner ska anmälan göras till bygg- och miljöförvaltningen. Anmälan ska göras skriftligt och i god tid före installation. Det kan även krävas ansökan om bygglov för cisterner.

Anmälan ska göras för cisterner under mark som är större än 1 kubikmeter och cisterner ovan mark som rymmer mellan 1-10 kubikmeter samt hantering av mer än 250 liter brandfarlig vara.

Cisternen ska kontrollbesiktas med 12, 6 alternativt 3 års intervall beroende på typ av cistern och om cisternen finns inom vattenskyddsområde.

Cisterner som tas ut bruk ska tömmas och rengöras och påfyllning ska omöjliggöras. Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till Bygg- och miljökontoret.

Anmälan om förvaring i cistern (blankett) Pdf, 127.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg om cistern som tagits ur bruk (blankett) Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.