Tillsyn

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att bedriva tillsyn över verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljön.  Tillsynen syftar till att kontrollera att lagar och regler efterlevs av de verksamheter som kan påverka hälsa och miljön.

Tillsyn enligt miljöbalken

I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter samt att handlägga anmälningar, granska miljörapporter och göra tillsynsbesök hos företag.

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Livsmedelstillsyn

Tillsyn av verksamheter som hanterar livsmedel kan ske genom:

  • Inspektion: sker ofta utan föranmälan. Här kontrolleras en eller flera utvalda kontrollområden, till exempel rengöring, märkning eller kunskap hos personalen.
  • Kontroll av egenkontroll: sker oftast föranmält för att ansvarig på plats ska kunna närvara. Här diskuteras företagets rutiner och arbetssätt för att uppnå en säker mathantering.
  • Provtagning: kan vara att kontrollera bakteriemängd i livsmedel, utföra rengöringsprovtagning på olika ytor och redskap eller att analysera ett livsmedel för att kontrollera om innehållet stämmer överens med märkningen.
  • Kontroll av redlighet: serveras kunden det som står skrivet på menyn? Finns allt som krävs med på märkningsetiketten?
  • Projekt: kan vara gemensamma för länet, för hela Sverige och ibland för hela EU.

Tillsyn enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över att den som bygger något uppfyller krav enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Det ingår även i nämndens uppgift att ha tillsyn över att ägare tar sitt ansvar att underhålla sina byggnader.

Hur en ansökan om bygglov eller anmälan går till kan du läsa om på sidan "Handläggningsprocessen".