Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö

Projektet initierades i samband med att det var klart att det skulle bli en vindkraftpark på Länsterhöjden och Storflötten i Haverö. Etableringen av de 56 vindkraftverken för med sig både direkt ekonomisk vinning för bygden i form av utvecklingsmedel, men även indirekta möjligheter som kräver engagemang från lokalbefolkningen för att maximal lokal nytta ska uppnås.

Sammanfattning

Genom projektet har vi tagit fram en utvecklingsplan för Haveröbygden, som är ett mycket glesbefolkat område som har drabbats hårt av nedskärningar under lång tid. För att göra det behövde samarbetet och sammanhållningen inom bygden stärkas och i viss mån till och med uppfinnas, i ett utgångsläge där det fanns fler anledningar till att splittras än att enas – när vindkraften kom till Haverö.

Rapporten riktar sig till dig som är intresserad av att ta del av hur vi har arbetat för att maximera den lokala nyttan av Ånge kommuns första stora vindkraftsetablering. Genom projektet har vi upparbetat dialogformer som lett till ömsesidig respekt mellan företrädare för olika åsikter och som bidragit till minskad polarisering. Projektet har på så sätt bidragit till den kunskapsbank som handlar om att maximera lokal nytta av vindkraft, och då särskilt genom stärkt förankring.

Det är viktigt att stötta en fortsatt utbyggnad av vindkraft i Sverige, inte bara för att möjliggöra landets egna omställning till förnybara energikällor, utan för att det inte finns någon tid att spilla för att bekämpa klimatkrisen. Sverige har goda möjligheter att exportera grön energi som kan ersätta mindre hållbara alternativ. Problemet är att många tillståndsansökningar i dag avslås genom att kommunerna inte tillstyrker etableringen, vilket kan bero på att ansvaret och nyttan för lokalsamhället inte är tillräckligt utrett. Därför är det viktig att fortsätta utreda och förtydliga vad ansvaret för lokalsamhället egentligen innebär, och hur det ansvaret bör förvaltas på bästa sätt.

Projektet har bidragit med flera viktiga lärdomar, men har också uppdagat flera områden som behöver tillägnas mer uppmärksamhet i framtiden. Framför allt handlar det om att säkerställa vem som egentligen bär ansvaret för de människor som påverkas av en vindkraftsetablering, samt att förbättra, tydliggöra och synliggöra de lokala nyttoaspekterna av vindkraft.

Projektet syftade till att maximera lokal nytta av vindkraftsetableringen i Haveröbygden genom att hitta dialogformer som leder till ömsesidig respekt mellan företrädare för olika åsikter och minskad polarisering. På så sätt förväntades projektet kunna stärka förankringen och således acceptansen för vindkraft.

Sammanfattat har de huvudsakliga målen för projektet varit att:

  • Upparbeta ett stabilt och långsiktigt forum i bygden som syftar till att förenkla och stärka samarbetet mellan byarna, föreningarna, företagen och människorna, utgöra en väl förankrad kommunikationsväg och forum för dialog, samt att uppnå synergieffekter
  • Ta fram en väl förankrad utvecklingsplan för bygden
  • Driva processen kring att bilda en ny, väl förankrad och representativ förening i Haveröbygden. Föreningen ska bland annat emotta och hantera de bygdemedel som vindkraftsparken åtagit sig att betala ut under parkens livslängd
  • Skapa förutsättningar för lokala företag att dra nytta av vindkraftsetableringen i Haverö, tillika skapa förutsättningar för huvudentreprenörerna att anlita lokala entreprenörer och anställa lokal arbetskraft
  • Sprida information och kunskap om vindkraft, vindkraftsetableringen i Haverö och projektet till politiker, näringslivet och allmänheten.

Projektet har drivits av näringslivskontoret i Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten. Andra projektpartners som bidragit med värdefull tid är SCA Energy AB samt Turinge Intresseförening.

Haveröområdet med omnejd

Haveröområdet utgör den västra delen av Ånge kommun och är, sett till befolkningsmängd, ett utspritt område med många små byar med endast ett fåtal fast boende. Totalt bor 1 255 personer i närområdet kring vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten, vilket är en siffra som har minskat stadigt under ganska lång tid. Befolkningen är splittrade i 5 olika kommuner och befolkningstätheten är 0,2 invånare per kvadratkilometer, vilket kan jämföras med Ånge kommun som har en befolkningstäthet på 3,1 invånare per kvadratkilometer. Medelåldern är 51,4 år. I Haverö finns två fina servicepunkter och gott om ideellt engagemang, men det finns ingen barnomsorg, skola, äldreomsorg eller lättillgänglig vårdlösning. Från mitten av Haveröområdet är det närmare 14 mil till närmsta städer och sjukhus; Östersund i Jämtland och Sundsvall i Västernorrland.

Det fortsatta arbetet

Projektet initierade den grupp på drygt 30 by-ambassadörer som nu arbetar nära sin egen by och sitt lokala kontaktnät. Gruppen träffas med jämna mellanrum för att skapa synergi-effekter utifrån samverkan mellan byarna, människorna, föreningarna och företagen, men finns även till för att möjliggöra bättre dialog mellan kommun, vindkraftsbolag och lokalbefolkning. Klicka på by-ambassadörer i menyn för att se vilka vi är.

Inom gruppen river vi gamla murar och går samman för att sträva mot en gemensam vision och gemensamma mål. Bland annat har vi tagit fram en konkret utvecklingsplan som ska vara ett användbart verktyg för den som vill satsa på- och jobba för framtiden i vår bygd. Klicka på bygdeutvecklingsarbetet i menyn för att läsa utvecklingsplanen. Under vårt arbete finns även mer information om hur vi arbetat under 2019.

Den 30 november 2019 bildades en ny förening i bygden som ska ta emot och hantera de medel som vindkraftsparken på Länsterhöjden och Storflötten åtagit sig att betala ut. Det handlar om 10 000 kronor per driftsatt vindkraftverk och år som indexeras enligt konsumentprisindex, totalt alltså 560 000 kronor per år när samtliga verk driftsatts, och pengarna är enligt avtal öronmärkta för just bygdeutveckling inom närområdet kring vindkraftsparken. Du kan läsa mer om föreningen och hur det gick till att bilda den genom att klicka på bygdens nya förening i menyn.

Gruppens ambition är att alla ska bli nöjda med alla delar av vårt arbete, vilket kräver ett brett engagemang och god förankring även utanför gruppen av by-ambassadörer. Vi ser därför gärna att fler sluter upp och samverkar med oss! Kontakta Emelie på näringslivskontoret i Ånge eller föreningen Vindbyarna Haverö för mer information om by-ambassadörskapet.

Följ oss gärna på facebook. Länk till annan webbplats.

Klicka på bilden för att ladda hem slutrapporten.