Etablera vindkraft i Ånge kommun

Intresset för att etablera vindkraftsproduktion i Ånge kommun är stort. På den här sidan hittar du som planerar att ansöka om tillstånd för uppförande av en större vindkraftspark i kommunen mer information.

Vindkraft i översiktsplanen

I översiktsplanen beskrivs hur mark och vatten inom kommunens gränser ska användas. I ett tillägg till Ånge kommuns översiktsplan föreslås 15 geografiskt avgränsade områden vara lämpliga för etablering av vindkraft.

För att läsa översiktsplanen i sin helhet och tillägget från 2010 som handlar om vindkraft klickar du på länkarna här nedan.

Översiktsplan

Vindkraft i Ånge kommun Pdf. - Tillägg till översiktsplan, antaget av kommunfullmäktige 27 september 2010.
Bilaga 1 Pdf. - Planeringsförutsättningar och analys
Bilaga 2 Pdf. - Områdesbeskrivningar
Bilaga 3 Pdf. - Miljökonsekvensbeskrivning

Under 2020 inleddes arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan. Läs mer om den nya översiktsplanen och följ processen >>

Förhandsbesked vindkraft

För att fördjupa debatten, engagera de folkvalda samt öka engagemang, transparens och förutsägbarhet kring vindkraftsutbyggnaden, erbjuder vi möjlighet för vindkraftsprojektörer att erhålla förhandsbesked från vår politiska organisation om hur politiken ser på tillstyrkan eller avstyrkan i ett tidigt skede.

Erbjudandet riktar sig till er som överväger att ansöka om tillstånd för uppförande av en större vindkraftspark inom Ånge kommuns gränser. Med större vindkraftspark avses en anläggning som ska prövas enligt Miljöbalken och behöver en tillstyrkan från kommunen enligt 16 kapitlet 4§ för att erhålla tillstånd.

Samordning av vindkraftsärenden i Ånge kommun sker genom Näringslivskontoret. Du skickar din förfrågan till naringsliv@ange.se. Efter förfrågan sker ett inledande möte där vi tillsammans planerar processen och går igenom förutsättningarna. Ramar och förutsättningar för projektet behöver vara möjliga att beskrivas på en nivå som gör det användbart som underlag för ett förhandsbesked. För att bereda ärendet behöver vi vindkraftsprojektörens stöd i form av kompetens på området och material/underlag som beskriver projektet. I ärendeberedningen deltar relevanta tjänstepersoner inom Ånge kommuns organisation som bidrar till att skapa ett så bra och heltäckande underlag som möjligt för våra politiker att behandla.

Varje process planeras gemensamt och tidsplan sätts utifrån gällande mötesagenda för den politiska organisationen samt projektörens resurser och tidsplan. Förhandsbeskedet ska utgöra ytterligare underlag inför avgörandet om att gå vidare med planerna för etablering eller inte. Arbetssättet ska öka transparens och förutsägbarhet kring vindkraftsutbyggnaden och engagera fler kommunmedborgare i ett tidigt skede.

Förhandsbeskedet medför inga förpliktelser, utan speglar hur respektive parti i kommunfullmäktige skulle rösta om frågan om tillstyrkan eller avstyrkan skulle kommit vid tiden för förhandsbeskedet. Det slutgiltiga beslutet om tillstyrkan eller avstyrkan fattas av Kommunfullmäktige efter förfrågan från Länsstyrelsen och kan skilja sig från förhandsbeskedet.

Ladda hem informationsbladet om förhandsbesked vindkraft som pdf >> Pdf, 623.8 kB.

Lokal förankring och värdebehållning

För att etablera en större vindkraftspark i Ånge kommun är det viktigt att ha en plan för lokal förankring och lokal värdebehållning. Under perioden juli 2017 - mars 2020 bedrev Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten ett projekt i syfte att maximera lokal nytta av den första stora vindkraftsetableringen i kommunen. Det blev ett projekt som resulterade i många lärdomar, där de viktigaste slutsatserna handlar om att det är viktigt med en transparent process redan i ett tidigt skede, och att kommunikation och dialog är nyckelord för att möjliggöra ökad lokal värdebehållning och således förankring av vindkraftsprojektet.

Vår hemsida www.ange.se/vindkraft är en del i att tillhandahålla god och tillförlitlig information om vindkraft i Ånge kommun till medborgare och uppdateras löpande.

Läs mer om projektet Vindbruk & bygdeutveckling i Haverö >>
Guide för kommunikation och möten i deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt >> Pdf, 5 MB.

Guiden är producerad av Uppsala universitet campus Gotland i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län (2020) och finansierad av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk.