Tandvård

Du som har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård. För att få ta del av dessa förmåner, kontakta enhetschefen för området, din distriktssköterska eller biståndshandläggaren.

Du kan ha rätt till nödvändig tandvård om du:

 • omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (t.ex. bor i särskilt boende, med tillsyn större delen av dygnet)
 • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
 • omfattas av LSS (1993:387) och har ett pågående beslut
 • bor i egen bostad och har motsvarande behov av vård, omsorg och service som ovan.


Du kan få:

 • erbjudande om en avgiftsfri munvårdsbedömning av tandhygienist/tandsköterska 1 gång/år.
 • ett erbjudande om individuell rådgivning (besked om munstatus och behov av daglig hjälp och hjälpmedel).


Utfärdare av tandvårdsintyg för nödvändig tandvård
Intyget gäller i den region som patienten bor i. Intyg om ökat tandvårdbehov till följd av kronisk sjukdom eller funktionshinder utfärdas av:

 • I särskilda boenden sjuksköterska.
 • I hemvård/hemsjukvård enhetschef eller distriktssköterska.
 • Biståndshandläggare om personen har pågående LSS-insatser.
 • I LSS-boenden enhetschef.
 • Bedömningstandläkare (vid regionens Tandvårdsenhet) kan utfärda intyg till de patienter som inte har insatser av kommunen (t.ex. sköts av närstående).

Intyget ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård på högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Uppsökande tandvård
Uppsökande tandvård innebär gratis hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.