Regler och styrande dokument

Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer, program och förskrifter, dvs dokument som antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Övrgripande mål och inriktning för Ånge kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Utöver dessa finns ett antal andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Arkiv och handlingar

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Fritid och kultur

Hälsa

Internationellt samarbete

Kommunikation

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Miljö och Klimat

Näringsliv

Revision

Skola och undervisning

Säkerhet och beredskap

Tillgänglighet och delaktighet

Utveckling

Vatten och avlopp