Synpunkter, förslag eller beröm

Alla personer har rätt att framföra synpunkter avseende omsorgsinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser i Ånge kommun. Synpunkter, klagomål och beröm är en del av sociala avdelningens systematiska kvalitetsarbete och viktigt för att säkerställa en god kvalitet.

Du som uppgiftslämnare kan välja att vara anonym men kan då inte få någon återkoppling på ditt ärende.

Så här lämnar du synpunkt gällande social omsorg, socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård i Ånge kommun

Steg 1
Synpunkter och klagomål på verksamhet eller personal tas i första hand upp direkt med den verksamhet eller personal det berör. Ditt ärende dokumenteras och hanteras av personalen som tar emot det. Vid behov vidarebefordrar personalen ärendet till chef eller annan instans och återkopplar till dig att det är gjort.

Steg 2
Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter eller klagomål, ta då kontakt med ansvarig chef. Detta gäller även om du av någon anledning inte vill kontakta den direkt berörde själv. Mottagande chef dokumenterar ditt ärende och därefter kontaktas vid behov berörda parter för att få deras syn på sakfrågan.

Steg 3
Huvudmannen (Ånges kommunstyrelse) har det lokala ansvaret för sociala avdelningen. Om det uppstår problem som du och personalen eller sociala avdelningens ledning inte kan lösa själva kan du vända dig till huvudmannen.

Med vår e-tjänst kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål till kommunen.

Dokumentation av inkomna synpunkter:
Alla synpunkter och klagomål dokumenteras, det är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Enhetschef har det yttersta ansvaret för att dokumentationen sker på enhetsnivå. En synpunkt som lämnas in till kommunen blir som regel en offentlig handling, som alla kan ta del av. Handlingar publiceras i webbdiariet, samt i kallelser och protokoll på Ånge kommuns webbplats. Om det finns speciella skäl kan uppgifter i en handling skyddas av sekretess.