Medborgarförslag

Möjlighet att lämna medborgarförslag är ett av de alternativ kommunen erbjuder kommunmedborgarna för att kunna påverka och få inflytande över kommunens verksamheter och tjänster. Ditt förslag ska handla om sådant som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om.

Vem får lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Ånge kommun får lämna in medborgarförslag och rösta på förslagen. Föreningar, organisationer, råd eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag.

Ett medborgarförslag blir en allmän handling hos kommunen och om det uppfyller kriterierna för medborgarförslag, publiceras det på denna webbsida för röstning.

Vad kan förslaget handla om?

Medborgarförslag ska handla om sådant som har med kommunens verksamhet att göra, exempelvis samhällsplanering, vård- och omsorg, kultur- och fritidsverksamhet, miljö, förskola och skola.

Förslaget ska vara undertecknat, konkret och får inte innehålla flera ämnen i samma förslag. Ett liknande förslag ska inte ha behandlats hos kommunen inom de senaste 12 månaderna.

Följande är exempel på vad som inte hanteras som medborgarförslag:

  • Synpunkter, klagomål och beröm - läs mer på vår webbplats!
  • Felanmälan, exempelvis rör löpande underhåll som snöröjning, belysning och renhållning. Använd e-tjänsten för felanmälan Länk till annan webbplats. till kommunens tekniska verksamheter.
  • Förslag som rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis statliga vägar (Trafikverket), länssjukvård (Regionen) eller privatägd mark och anläggningar.

Förslaget granskas först

Varje medborgarförslag granskas innan publicering för att säkerställa att språk och innehåll följer lag eller annan författning. Förslag som inte ligger inom kommunens ansvarsområde eller på något vis bryter mot lag eller annan författning publiceras inte och förslagsställaren informeras om det med en motivering.

Exempel på kriterier som är vägledande när ett förslag inte godkänns och publiceras för röstning:

  • Medborgarförslaget bryter mot svensk lag eller annan författning, eller mot någon av diskrimineringsgrunderna.
  • Medborgarförslaget ligger inte inom kommunens ansvarsområde utan på en annan myndighet eller en annan aktör i samhället.
  • Förslaget gäller enskilda ärenden eller myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd inom socialtjänsten.
  • Ett likartat förslag har lagts i närtid, eller så har ett politiskt beslut fattats i frågan under de senaste 12 månaderna.
  • Förslaget syftar till marknadsföring av produkt eller kommersiell verksamhet.

Publicering och röstning

Medborgarförslag som har godkänts för publicering är tillgängliga på denna webbsida - se blå knapp ovan - och förslagsställaren informeras samtidigt om att förslaget är publicerat. Förslaget är aktivt under 30 dagar efter publicering.

Att förslaget är aktivt innebär att det går att rösta för förslaget. Under den perioden behöver förslaget få minst 25 röster för att gå vidare till utredning och politisk behandling.

Alla som är folkbokförda i Ånge kommun får rösta för ett medborgarförslag. Du kan bara rösta på ett förslag en gång.

Beredning och beslut

Medborgarförslag som uppnått tillräckligt antal röster går det vidare till utredning och politisk behandling. Förslaget anmäls då i kommunfullmäktige och förslagsställaren får möjlighet att kortfattat presentera sitt förslag och svara på frågor från kommunfullmäktiges ledamöter.

Kommunfullmäktige kan besluta att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning eller besvarande, utan föregående handläggning. Eller så kan kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget utan åtgärd.

Kommunförvaltningen bereder och utreder medborgarförslag i enighet med rådande ärenderutiner. Efter beredningen kan kommunstyrelsen bifalla eller avslå samt besvara medborgarförslaget. Beslutet ska motiveras i protokoll, bilagor eller beslutsunderlag.

När kommunstyrelsen har behandlat förslaget blir förslagsställaren informerad om beslutet. Förslaget och beslutet är tillgängligt på kommunens webbplats under minst ett år.